You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
97/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
92/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07/08/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
17/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 23/06/2017
16/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 23/06/2017
15/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông 23/06/2017
14/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 23/06/2017
13/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
12/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 23/06/2017
11/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 23/06/2017
0/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm 23/06/2017
09/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 23/06/2017
08/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Viễn thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 23/06/2017
07/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định về mã bưu chính quốc gia 23/06/2017
06/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/06/2017
05/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở " thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 02/06/2017
04/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam" 08/05/2017
13/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
49/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 24/04/2017
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
04/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz 24/04/2017
03/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
03/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017
02/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
05/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
01/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017
09/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
08/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017
02/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017
 

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
60/2012/NĐ-CP 30/07/2012 Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
73/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội


 
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:Ông Krung Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang
Địa chỉ: 04 Trần Phú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269. 3839302- Fax: 0269.3839302
Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai