You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 
gt.jpg

- Tên đơn vị: Huyện Ủy huyện Mang Yang
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Email:
I. Cơ cấu tổ chức:
II. Vị trí ,chức năng và nhiệm vụ của Huyện Ủy:
      1. Vị trí:

      2. Chức năng:
      3. Nhiệm vụ:
III. Các phòng ban chuyên môn:

      1. Lãnh đạo Văn phòng
            - Chánh Văn phòng: Đồng chí Trần Thị Mỹ Liên
            - Phó chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Đình Khanh
            - Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thế Hùng

 
      2. Chức năng
            - Tham mưu, giúp cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; kiến nghị, đề xuất những vấn đề thấy cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương; tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy.
            Phục vụ trực triếp các hoạt động hằng ngày của cấp ủy; quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu cấp ủy.
            - Tham mưu, giúp cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; kiến nghị, đề xuất những vấn đề thấy cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương; tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy.
            - Phục vụ trực triếp các hoạt động hằng ngày của cấp ủy; quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu cấp ủy.
      3. Nhiệm vụ
            - Giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy; chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ và lịch công tác tuần của Thường trực Huyện ủy. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; sơ kết, tổng kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế khi thấy cần thiết.
            - Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy; giúp Thường trực cấp ủy phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng, các cơ quan của cấp ủy để phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy .
             - Tổ chức phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cuộc họp của Thường trực cấp ủy, các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ được Ban thường vụ phân công; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Tổ chức ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hóa các kết luận của hội nghị cấp ủy.
              - Giúp Thường trực Huyện ủy xử lý, điều hành công việc hằng ngày.
            - Chủ trì hoặc phối hợp với các ban đảng, các ngành chức năng của UBND, các đoàn thể xây dựng một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và đề án do cấp ủy giao; theo dõi, đôn đốc, thẩm tra việc chuẩn bị đề án, nghị quyết, chỉ thị để trình cấp ủy về yêu cầu, phạm vị, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp ủy giao.
            - Phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án, các quyết định của cấp ủy và cấp ủy cấp trên; phối hợp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị của Đảng tại địa phương.
            - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên cấp huyện và cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể theo quy chế hoạt động của cấp ủy. Giúp Thường trực cấp ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất lên Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc các ban đảng, các cấp ủy đảng, đảng ủy trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
            - Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gửi đến cấp ủy, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp dân của Thường trực cấp ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thường trực cấp ủy giao.
            - Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, an toàn và bí mật.
            Bảo vệ, bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại kho lưu trữ của cấp ủy cấp huyện; tổ chức thu thập, sưu tầm đầy đủ nguồn, thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ cấp huyện. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của các cấp ủy cơ sỏ, các cơ quan trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.
            - Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của cấp ủy, bảo đảm kỷ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong Văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng. Hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin cho các đảng ủy xã, thị trấn.
             - Xây dựng và phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cấp cơ sở và các cơ quan trực thuộc cấp ủy cấp huyện.
            - Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ huyện theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất cho hoạt động của cấp ủy và các cơ quan trực thuộc cấp ủy cấp huyện.
           - Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy có chế độ chi tiêu đặc thù, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng cấp ủy và các ban đảng của cấp ủy.
            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giao.


 
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:Ông Krung Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang
Địa chỉ: 04 Trần Phú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269. 3839302- Fax: 0269.3839302
Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai