You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
7 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
11 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
12 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
14 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
17 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
18 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
19 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
20 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
21 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
22 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
23 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
24 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
25 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
26 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
28 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
31 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
32 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
34 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
35 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
36 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
37 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
38 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
39 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
40 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
41 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài c Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
42 Khai báo thay đổi hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
43 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
44 Thủ tục Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
45 Thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
46 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
47 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
48 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
49 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
50 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
51 Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
52 Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
53 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
54 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng kýhợp tác xã) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
55 Thủ tục xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
56 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở tách Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
57 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
58 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
59 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
60 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
61 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
62 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
63 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
64 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
65 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
66 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
67 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
68 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
69 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
70 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
71 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
72 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
73 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
74 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
75 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
76 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
77 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
78 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất đã đư Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
79 Thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
80 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
81 Thủ tục thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
82 Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
83 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
84 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
85 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
86 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
87 Đăng ký tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
88 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực tôn giáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
89 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
90 Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
91 Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác Lĩnh vực tôn giáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
92 Đăng ký hội đoàn tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
93 Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
94 Đăng ký kinh doanh trong trường hợp: thay đổi nơi đăng ký kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính; đổi tên hợp tác xã; thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
95 Đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
96 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (không phân biệt độ tuổi) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
97 Thẩm định hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
98 Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
99 Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
100 Thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
101 Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
102 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất, tài sản trên đất nhưng người chuyển quyền sử dụng đất không nộp Giấy chứng nhận để thực hiện thủ tục chuyển quyền (trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
103 Giải quyết tranh chấp đất đai Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
104 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
105 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
106 Tách thửa hoặc hợp thửa Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
107 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
108 Giám định hiện trạng công trình xây dựng Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
109 Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
110 Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nô Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
111 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
112 Cấp giấy phép quy hoạch Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
113 Cấp giấy chứng nhận số nhà Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
114 Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
115 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 2 Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
116 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
117 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 1 Lĩnh vực quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
118 Thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự nguyện trả lại rừng Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
119 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
120 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
121 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
122 Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
123 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
124 Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
125 Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
126 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
127 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
128 Đăng ký xóa đăng ký thế chấp Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
129 Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
130 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
131 Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
132 Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
133 Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
134 Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên Lĩnh vực lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
135 Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
136 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
137 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không đồng thời là người sử dụng đất) Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
138 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
139 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đồng thời là người sử dụng đất) Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
140 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
141 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
142 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
143 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Lĩnh vực công thương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
144 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
145 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
146 Trợ cấp Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
147 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
148 Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
149 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
150 Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
151 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
152 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
153 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
154 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép khác huyện Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
155 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
156 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
157 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
158 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
159 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
160 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
161 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
162 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
163 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
164 Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
165 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép cùng huyện Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
166 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
167 Bố trí, ổn định dân cư ngoại tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
168 Bố trí, ổn định dân cư nội tỉnh khác huyện Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
169 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
170 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
171 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
172 Bố trí, ổn định dân cư nội vùng dự án, nội tỉnh cùng huyện Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
173 Xét duyệt hộ gia đình được di chuyển đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen, ghép) Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
174 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
175 Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
176 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Lĩnh vực nông nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
177 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi Lĩnh vực nông nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
178 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Lĩnh vực tổ chức, bộ máy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
179 Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động Cơ sở BTXH ngoài công lập Lĩnh vực tổ chức, bộ máy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
180 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
181 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Lĩnh vực tổ chức, bộ máy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
182 Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
183 Cấp đổi các loại Giấy chứng nhận đã cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
184 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã Lĩnh vực tổ chức, bộ máy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
185 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
186 Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Lĩnh vực văn hóa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
187 Cấp đổi Giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật trước ngày 01/8/2009 (mẫu Giấy chứng nhận cũ) và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp không có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắ Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
188 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
189 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
190 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực văn hóa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
191 Đính chính đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
192 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực văn hóa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
193 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân Lĩnh vực văn hóa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
194 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
195 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn Lĩnh vực công thương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
196 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Lĩnh vực văn hóa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
197 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
198 Bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực công thương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
199 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
200 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
201 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
202 Đăng ký hoạt động trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
203 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
204 Xin phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
205 Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
206 Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
207 Cấp giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
208 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
209 Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
210 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (cấp lần đầu) Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
211 Đăng ký mua bán, thừa kế, tặng cho, đổi nhà ở gắn liền quyền sử dụng đất ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
212 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
213 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực công thương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
214 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
215 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (cấp lần đầu) Lĩnh vực môi trường, đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
216 Đăng ký hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
217 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
218 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu đối với trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực (5 năm) Lĩnh vực công thương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
219 Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
220 Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
221 Chứng thực bản dịch (chứng thực chữ ký người dịch) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
222 Chứng thực giấy Ủy quyền Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
223 Chỉnh, sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp Tiểu học, THCS) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
224 Chứng thực bản sao từ bản chính (song ngữ) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
 
                                                                                                                                         


 
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:Ông Krung Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang
Địa chỉ: 04 Trần Phú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269. 3839302- Fax: 0269.3839302
Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai