PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ KI ỐT

30/10/2012

PHƯƠNG ÁN

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, KI ỐT BÁN HÀNG TẠI
TTTM HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI

          I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN:    
        Chợ huyện Mang Yang được thành lập vào năm 2003, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng khu vực chợ đến nay đã có chuyển biến tích cực.
Để thu hút, khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ, hộ gia đình kinh doanh cá thể tập trung vào chợ để mua, bán, trao đổi hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ của huyện, UBND huyện đã có chủ trương xây dựng các ki ốt bán hàng để bán đấu giá, tạo nguồn vốn xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng của chợ nói riêng và của huyện nói chung.
         II. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN:
         Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
         Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
        Căn cứ Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”;
         Căn cứ Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản;
        Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính “quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ”;
        Căn cứ Quyết định số: 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
        Căn cứ Thông tư số: 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010  của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
        Căn cứ Thông tư số: 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;
        Căn cứ Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
        Căn cứ Quyết định số: 1104/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm Thương mại và phân lô khu dân cư tổ 2 thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang”;
       Căn cứ Quyết định số: 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2011;
       Căn cứ Quyết định: 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 V/v ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
       Căn cứ Quyết định số: 436/QĐ-CT ngày 18/10/2011 của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình ki ốt bán hàng - Trung tâm thương mại huyện Mang Yang;
Căn cứ Quyết định số: 33/QĐ-CT ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm thương mại huyện Mang Yang;
        Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v quy định giá đất khởi điểm và giá tài sản trên đât tại một số vị trí trên địa bàn huyện Mang Yang để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, thời hạn giao đất 20 năm”,

        III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

         1. Nguyên tắc bán đấu giá:
         Được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
        Cuộc bán đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại các văn bản   Luật, Pháp lệnh liên quan và Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
         2. Đối tượng được tham gia đấu giá:
        Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất và ki ốt bán hàng để thực hiện việc kinh doanh mua, bán.
        Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá, quy định tại Điều 6, Quyết định số: 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể :
       - Có đơn đề nghị được tham gia đấu gia đấu giá theo mẫu do tổ chức có chức năng đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, khi cơ nới xây thêm phải theo đúng quy cách mẫu do huyện ban hành, tuân thủ thời giờ hoạt động chung của Đội Quản lý đô thị - Môi trường – Thương mại, đưa tài sản trúng đấu giá đi vào hoạt động kinh doanh trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá.
        - Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.
        3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (ki ốt bán hàng):
        - Tổng số tài sản: 23 lô đất, trong đó 7 lô đất trống và 16 lô đất đã được xây dựng kiốt bán hàng.
        - Mô tả về tài sản:
        Trong tổng số 23 lô đất, 7 lô đất trống có diện tích từ 78 m2 đến 100 m2, chiều ngang 5m, chiều sâu 100m.
16 lô đất có ki ốt: Diện tích lô đất 100 m2, ki ốt xây dựng trên đất chiếm diện tích 24 m2 (rộng 5m x dài 4,8m).
        - Số lượng và ký hiệu các lô đất được thống kê chi tiết theo bảng số 1 kèm theo phương án này.
        - Mục đích sử dụng đất và ki ốt bán hàng: Dùng kinh doanh thương mại dịch vụ
       - Điều kiện về đất và tài sản trên đất: Đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng và đất đã có quy hoạch chi tiết theo Quyết định số: 33/QĐ-CT ngày 10/4/2012 của UBND huyện Mang Yang; tài sản trên đất là các Ki ốt bán hàng.
        - Thời hạn giao đất là: 20 năm.
       - Vị trí các lô đất đưa vào đấu giá: Nằm trong khung viên, khu Trung tâm thương mại, huyện Mang Yang; mỗi kiốt có 02 mặt tiền, mặt trước ki ốt quay về phía nhà lồng chợ và mặt sau ki ốt là đường quy hoạch Đ4 có chỉ giới xây dựng 14m (có sơ đồ vị trí các lô đất và tài sản trên đất lập kèm theo)
       - Quyền lợi của người trúng đấu giá đất và tài sản trên đất: Được quyền xây dựng, cơ nới (trên lô đất có tài sản) theo quy cách mẫu do huyện ban hành; đồng thời được nâng cấp, sửa chữa ki ốt và khi tiến hành xây dựng được phá bỏ hàng rào bao ngoài trong phạm vi lô đất trúng đấu giá.
       - Thời hạn giao đất là: 20 năm.
        4. Hình thức bán đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:
       - Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, 3 vòng đấu.
       - Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.
       - Bước giá: 1.000.000 đồng.
       5. Hợp đồng bán đấu giá:
      Hội đồng Tư vấn phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá huyện ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ bán đấu giá theo đúng quy định.
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
        Sau khi Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, Hội đồng Tư vấn phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện thực hiện việc bán đấu giá theo đúng trình tự quy định.
       Căn cứ vào văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá, phòng Tài nguyên & MT huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai và tiến hành giao đất, tài sản trên đất trên thực địa cho người trúng đấu giá./.


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png