QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ KI ỐT

30/10/2012

 UỶ BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MANG YANG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 412/QĐ- CT                                                        Mang Yang, ngày 12 tháng 10 năm 2012                                                     

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và Ki ốt bán hàng
tại Trung tâm thương mại,  huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
         Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 ;
         Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
         Căn cứ Nghị định số: 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ‘‘Về thu tiền sử dụng đất’’;
         Căn cứ Nghị định số 120/NĐ/2010/NĐ-CP ngày 14/3/2010 của Chính phủ ‘‘Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP’’;
         Căn cứ Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ “Về bán đấu giá tài sản’’;
        Căn cứ Nghị định số: 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”; Thông tư số: 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ  Tài chính “Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ”;
         Căn cứ Quyết định số: 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ ‘‘Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất’’;
        Căn cứ Thông tư số: 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp ‘‘Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010  của Chính phủ về bán đấu giá tài sản’’;
        Căn cứ Thông tư số: 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định ‘‘Việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản’’;
        Căn cứ Quyết định số: 1104/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm Thương mại và phân lô khu dân cư tổ 2 thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang”;
Căn cứ Quyết định số: 33/QĐ-CT ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang ‘‘Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm thương mại huyện Mang Yang’’;
        Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v quy định giá đất khởi điểm và giá tài sản trên đât tại một số vị trí trên địa bàn huyện Mang Yang để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, thời hạn giao đất 20 năm”;
        Trên cơ sở Phương án số:  02/PA-HĐGS ngày 12/10/2012 của Hội đồng giám sát đấu giá tài sản trên địa bàn huyện “Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và ki ốt bán hàng tại Trung tâm thương mại, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai”;
         Xét Tờ trình số: 02/TTr-HĐTV ngày 12/10/2012 của Hội đồng tư vấn Phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện “Về việc xin phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và ki ốt bán hàng tại Trung tâm thương mại, huyện Mang Yang”,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và ki ốt bán hàng trên đất tại Trung tâm Thương mại, huyện Mang Yang, với nội dung sau:
        - Vị trí thửa đất đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất: Tại khu Trung tâm Thương mại, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
        - Tổng số lô đấu giá: 23 lô, trong đó : 7 lô đất trống và 16 lô đất đã xây dựng Ki ốt.
        - Tổng diện tích đấu giá có thu tiền sử dụng đất: 2.260 m2.
        - Mục đích sử dụng đất: Đất phi nông nghiệp (Đất kinh doanh Thương mại - Dịch vụ).
        - Thời hạn giao đất: 20 năm.
       - Giá khởi điểm đấu giá: Căn cứ vào Quyết định số: 423/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v quy định giá khởi điểm và giá tài sản trên đất tại một số vị trí trên địa bàn huyện Mang Yang để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tái sản trên đất”
        - Đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.
        - Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.
        - Hiện trạng: Đất đã giải phóng mặt bằng và được đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng theo quy hoạch.
(Có sơ đồ vị trí thửa đất dự kiến đấu giá kèm theo)
         Điều 2. Hội đồng tư vấn Phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định.
         Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giám sát việc bán đấu giá tài sản trên địa bàn huyện, Trưởng phòng Tài chính – KH huyện, Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

                                                                                                                           CHỦ TỊCH
                                                                                                                             (Đã ký) 
 


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png