Mang Yang tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

24/08/2017
Trong 4 ngày(từ ngày 22- 25/7), Huyện Mang Yang đã tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và gần 400 cán bộ, CNVC – LĐ trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện . 

Tại hội nghị, báo cáo viên của huyện đã trực tiếp truyền đạt nội dung 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân t