Công tác Tuyên truyền, Cổ động trực quan là “Vũ khí thường trực” của ngành Văn hóa và Thông tin

07/01/2014
         Công tác tuyên truyền, cổ động là một trong những hình thức tuyên truyền, giải thích, phân tích một vấn đề, một sự kiện, một chủ trương nào đó, nhằm làm thay đổi quan điểm, ý chí, thẩm mỹ của công chúng. Đồng thời là phương tiện tuyên truyền  đắc lực trong đấu tranh chính trị cũng như trong việc củng cố, xây dựng hệ thống Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua đó, giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn các vấn đề thời sự, chính trị, các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bài trừ các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tiếp thu và vận dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào đời sống và phát triển kinh tế.

           Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày một nâng cao, vai trò của công tác tuyên truyền cổ động trực quan lại càng quan trọng hơn trong việc thực hiện chức năng cầu nối, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, một cách sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện; nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
          Trong những năm qua, công tác tuyên truyền cổ động trực quan của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mang Yang luôn được quan tâm và từng bước đẩy mạnh. Là vũ khí thường trực, mũi nhọn và tạo hiệu ứng nhanh trong việc tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đất nước và địa phương. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền là một thế mạnh và quan trọng trong chiến lược phát triển trên mọi lĩnh vực của huyện. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội. Đặc biệt là để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho mọi người dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.