KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN DẠY GÕ CỒNG CHIÊNG CHO THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG

17/06/2014
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Tiếp tục thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trong phạm vi Đề án KHCN ngày 13/6/2014, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mang Yang đã tiến hành khởi động Dự án dậy gõ cồng chiêng cho xã Ayun gồm 3 nghệ nhân giảng dạy và 25 học viên tham gia. Tiếp theo ngày 17/6/2014 sẽ  khởi động tại xã Kon Thụp. Thời gian giảng dạy là 26 ngày, thành phần tham gia học là các em thanh thiếu niên của 2 xã Ayun và Kon Thụp.

Mục đích của Dự án là để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa của dân tộc Bahnar; các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đang dần mai một.

Các học viên sau khi được học bài bản, có giáo trình trực quan sinh động có thể dạy lại các thế hệ sau và nhân rộng ra toàn địa bàn xã và các xã lân cận.
LỚP HỌC GÕ CỒNG CHIÊNG TẠI SÂN NHÀ RÔNG LÀNG BLEI BÔNG XÃ AYUN
         
Sau 26 ngày học, học viên sẽ được tổ chức biểu diễn để tổng kết lớp học trong 2 ngày. Hội thảo và tổng kết lớp học sẽ được tổ chức tại 2 làng nơi tổ chức lớp học. Học viên sẽ trình diễn tất cả 4 bài cồng chiêng đã được học cho người tham dự cùng thưởng thức để có nhận xét đánh giá hiệu quả lớp học./.
                                                                                                                             LÊ HỮU PHONG