Mang Yang củng cố các Tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã, thị trấn

15/04/2014
Hiện nay trên địa bàn huyện Mang Yang đã kiện toàn được 12 Tổ tự quản an toàn giao thông của 12 xã, thị trấn với tổng số 108 thành viên, bình quân mỗi xã, thị trấn có 9 thành viên.

Nhìn chung mô hình Tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã, thị trấn thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, với các biện pháp thực hiện sát thực tế, phù hợp với yêu cầu và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là chủ trương đúng, kịp thời của Ban an toàn giao thông các cấp trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Mặt khác ý thức của quần chúng nhân dân được nâng lên, trật tự công cộng, trật tự đô thị được đảm bảo, các vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định; các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đã giảm, tạo điều kiện để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các Tổ tự quản an toàn giao thông còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên tổ tự quản còn hạn chế, mặt khác do thiếu người, thiếu kinh phí và các phương tiện hỗ trợ thiết yếu khi hoạt động tuần tra, kiểm soát nên các Tổ tự quản an toàn giao thông chưa phát huy tác dụng một cách hiệu quả.