Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản > Văn bản của Tỉnh

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
340/QĐ-UBND 03/06/2021 Quyêt định phê duyệt Danh mục sách giáo khóa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
628/UBND-NC 25/03/2020 Về việc tạm dưng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam - CPC
109/CCVTLT-QLVTLT 23/09/2019 V/v Quản lý Văn bản đi, đến điện tử theo thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
358/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Mang Yang
462/QĐ-SNV 08/04/2019 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học, phục vụ xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
169/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết định ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
804/QĐ-UBND 07/08/2018 QĐ v/v công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1624/UBND-NC 26/07/2018 V/v giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến
Chỉ thị 14-CT/TU 04/06/2018 Chi thị 14 của BTVTU về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi xuất cao trên địa bàn tỉnh
752/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật việc thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
   1