Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
110/QĐ-VP 14/10/2021 Quyết định v.v phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu
1670/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định v.v chuyển đổi công tác đối với công chức
1670/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định v.v chuyển đổi công tác đối với công chức
1442/QĐ-UBND 25/08/2021 Quyết định V.v điều động và chuyển xếp lương đối với công chức
226/QĐ-PNN&PTNT 16/08/2021 QUYET DINH V/v phe duyet ket qua lua chon nha thou G6i thou so 01: H6 to giOng, thuOc du an: Xay 7 dvng canh (long san xuat giong lua mai, chat luang cao tren dia ban huyen Mang Yang
1255/QĐ-UBND 06/08/2021 Quyết định v.v điều đông bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
1254/QĐ-UBND 06/08/2021 Quyết định V.v tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
123/KH-UBND 01/08/2021 Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác năm 2021
122/KH-UBND 30/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
122/KH-UBND 30/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
       5     ...