Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1093/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC, văn thư lưu trữ; tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính, đơn ị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2021
934/QĐ-UBND 06/07/2021 Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã
102/KH-UBND 06/07/2021 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ cương ành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện
1065/UBND-LĐTBXH 01/07/2021 V/v triển khai thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - TBXH
98/KH-UBND 23/06/2021 Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021
150/QĐ-PNN7PTNT 21/06/2021 QUYET DINH V/v phe duyt ket qua lira awl nha thin GM thin so 01: Tir van giao rirng, thuOc Dkr an: Giao rung nam 2021 tren dia ban huyện Mang Yang, tinh Gia Lai
132 07/06/2021 QĐ V.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 01
43/BC-VP 07/05/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
29A/KH-VPUB 28/03/2021 Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác khê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
34/KH-UBND 18/03/2021 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021
        6    ...