Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Hộp thư điện tử

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

I. Danh sách hộp thư công vụ cơ quan:
STT Tên đơn vị Địa chỉ hộp thư công vụ
1 UBND huyện Mang Yang ubndmangyang@gialai.gov.vn
     

II. Danh sách hộp thư công vụ cá nhân:
STT Họ và tên Địa chỉ hộp thư công vụ
1