Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2026

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2026

         Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đẩu của cấp ủy và các tố chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đôi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xâ hội. Giữ vững on định chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đấy mạnh cải cách hành chính, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực phục vụ phát triến kinh tế - xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững; đay mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và du lịch. Nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tạo tiền đề để Mang Yang phát triển bền vững.
Các chỉ tiêu chủ yếu
- Về kinh tế
 1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 12,11%
 2. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - nghiệp - thủy sản 34,02%; công nghiệp - xây dựng 38,67%; dịch vụ 27,31%
 3. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm
 4. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 56 triệu đồng/nãm
 5. Tổng diện tích cây trồng 25.090 ha
 6. Tổng đàn gia súc 59.600 con
- Về xã hội
 1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng nãm trên tổng số hộ dân toàn huyện từ 01% đến 02%; đến năm 2025 còn dưới 05%
 2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến cuối nhiệm kỳ đạt 1,2%
 3. Số trường đạt chuẩn Quốc gia 31/39 trường (tăng 08 trường)
 4. Tiêu chỉ nông thôn mới:
+ Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 06 xã (tăng 02 xã)
+ Sổ làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiêu sô trong nhiệm kỳ từ 15 làng trở lên, trong đó: Thị trấn Kon Dơng, xã Đăk Yă, Đăk Ọịrăng có 02 làng, các xã còn lại có ít nhất 01 làng.
Thành lập mới hợp tác xã: Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Xây dựng mô hình nông hội: Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình Nông hội hoạt động hiệu quả
 1. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%
 2. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,15%
 3. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quổc gia đạt 100%
 4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 33,2%
- Về môi trường
 1. Diện tích rừng trồng mới trong nhiệm kỳ từ 500 ha trở lên; độ che phủ của rừng từ 49,57% trở lên
 2. Tỷ lệ sổ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 75%; tỷ lệ số hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%
- Về quổc phòng, an ninh
 1. Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ so với dân số đạt 1,8%; tỷ lệ giao quân hàng nãm theo chỉ tiêu của tỉnh đạt 100%
 2. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đạt chuẩn về an ninh trật tự đạt 95%
- Về xây dựng Đảng
Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hằng nâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trử lên; tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên
 1. Bình quân hang năm kết nạp mới 04% đảng viên so với số đảng viên đau nhiệm kỳ
Tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tố dân phổ có cấp ủy 95%; tỷ lệ bí thư kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố 75%, tỷ lệ trưởng thôn, làng, tố dân phố là đảng viên đạt 90% trở lên.