Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Lịch sử Đảng bộ

Sơ lược Lịch sử Đảng bộ Huyện Mang Yang

          Ngày 21-8-2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2000/NĐ-CP chia huyện Mang Yang thành 2 huyện: huyện Đak Đoa và huyện Mang Yang. Huyện Mang Yang (hiện nay), với tổng diện tích tự nhiên 1.126,77 km2, bao gồm các đơn vị hành chính đó là 11 xã: Đak Trôi, Kông Chêng, Đe Ar, Kon Thup, Lơpang, Đak Djrăng, Đak Yă, Đak Tơlei, Đak Jơta, Ayun, Hra và thị trấn Kon Dơng. Dân số hiện nay 54.879 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 32.622 người, chiếm 59,44% dân số.
          Mang Yang là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng; phía bắc giáp huyện Đak Đoa; phía nam giáp huyện la Pa, phía đông giáp huyện Kông Chro, Kbang, Đak Pơ; phía tây giáp huyện Chư Sê và Đak Đoa; có đường quốc lộ 19 - con đường huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung; Mang Yang cách thành phố Pleiku 37 km. Trong hai cuộc kháng chiến, Mang Yang là địa bàn trọng điểm tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Ngày nay, Mang Yang đã trở thành địa danh quen thuộc, gắn với tên đèo Amăng Yang với những chiến công oanh liệt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ...
          Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập (1930), phong trào yêu nước của các dân tộc Mang Yang đã sớm được gieo mầm. Từ khi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên (1-10-1945) và tiếp theo là sự ra đời Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10-12-1945), phong trào cách mạng Mang Yang cũng như cả tỉnh nhanh chóng phát triển. Đến ngày 20-10-1950, Đảng bộ huyện Pleikon được thành lập ở phía bắc đường 19. Tháng 8-1950, hai chi bộ Đe King và Đe Ar (thuộc Đảng bộ huyện Đak Bơt) hình thành ở phía nam đường 19 đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng của địa phương.
          Nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang có lịch sử văn hóa lâu đời, có truyền thống yêu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc đã đoàn kết một lòng, kiên cường chịu đựng gian khổ, hy sinh, quyết tâm đi theo Đảng, Bác Hồ để kháng chiến kiến quốc và đã lập được nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
          Hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang vững tin bước vào cuộc đấu tranh mới không kém phần gay go, phức tạp: khôi phục và phát triền kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc yên lành cho nhân dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Mang Yang giàu mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          Trải qua 60 năm chiến đấu và xây dựng (1950 - 2010), Đảng bộ và nhân dân Mang Yang đã viết nên những trang sử hào hùng, từ khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi (1945 - 1975); chuyển qua thời kỳ 35 năm xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh đã đạt được những thành tựu to lớn.
*Theo Lịch sử Đảng bộ Huyện Mang Yang (1945 - 2010).