Giới thiệu  |   Liên hệ 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT   HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI MAIL CÔNG VỤ
BAN KT - XH
1 Ngô Quang Trung UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0816856697  
2   Nguyễn Văn Quyền Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 0977140405  
BAN PHÁP CHẾ
1 Nguyễn Văn Chất UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 0387767799  
2   Nguyễn Tôn Thái Phó Ban Pháp chế HĐND huyện 0935090512  
BAN DÂN TỘC
1 Nguyễn Tịnh UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy 0963631799  
2   Trần Hậu Vương Phó Ban Dân tộc HĐND huyện 0333038679