Giới thiệu  |   Liên hệ 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

      1. Lãnh đạo Văn phòng
- Họ và tên: Bùi Thị Minh
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Huyện ủy
- Họ và tên: Phan Thanh Nga
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

      2. Chức năng
            -  Là cơ quan tham  mưu, giúp việc Huyện  ủy, trực tiếp và thường xuyên  là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Phối hợp hoạt động các cơ quan tham muu, giup việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.
            -  Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy va bảo đảm kinh phi, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy va các cơ quan tham muu, giúp việc Huyện ủy.
      3. Nhiệm vụ
            -  Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
                 + Nghiên cứu, đề xuất và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; sắp xếp chương trình công tác cùa Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ũy; thực hiện công tác đối ngoại của Huyện ủy; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chi đạo cùa Huyện ủy.
                Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chi thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xà hội cấp huyện đề báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.
                 + Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ và Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các tổ chức cơ sờ Đáng, cơ quan, đơn vị ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc huyện ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
                 + Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đen và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện ủy và của Vãn phòng Huyện ủy. Tồ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sỡ đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.
                 + Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn. thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định.
                 + Là chủ sờ hữu tài sản của Huyện ủy theo ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính, phục vụ hoạt động của Huyện, ủy, Ban. Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.
                 + Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; tham gia tồ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện.
                 + Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Huyện úy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chi đạo công tác tư pháp, nội chính, phòng, chổng tham nhũng, tiêu cực.
                 + Sơ kết, tông kết công tác Văn phòng Huyện ủy.
            -  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
                 + Hướng dần, phổi hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sờ và các tổ chức cơ sỡ Đảng trực thuộc Huyện ủy.
                 + Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ vãn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tô quổc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cẩp huyện và cơ sở theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.
                 + Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.
            -  Thấm định, thẩm tra
                 + Đề án, vãn. bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thê thức văn bản.
                 + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính và các lĩnh vực khác khi được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
            -  Phối hợp
                 + Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tống kết về công tảc cũa Huyện ủy; sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bố sung quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy.
                 + Với các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tải sản của Huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Huyện úy.
                 + Với các ban đảng, cấp úy trực thuộc và các cơ quan, tô chức liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ùy chì đạo kiếm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chi thị, quy đĩnh, quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tê - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chỉnh...
            -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao.