Giới thiệu  |   Liên hệ 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang
 
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam    
         1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
         2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
         3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
         4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
         5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.
         6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.
         7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.
3.  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
         1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
         2. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.
         3. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.
         4. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
         1. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức và cá nhân quy định tại Điều 1 của Luật này và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
         2. Việc gia nhập, cho thôi làm thành viên, quyền và trách nhiệm của thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
6. Tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
         1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức ở trung ương và các đơn vị hành chính. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
         2. Cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức như sau:
                  a) Ở trung ương có Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
                  b) Ở địa phương có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Ở mỗi cấp có Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.
         3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thành lập Ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là khu dân cư). Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận do Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.
* Lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ VN huyện Mang Yang:
         1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; SĐT: 0975266025.
         2. Đồng chí Đinh Văn Trứ, HUV - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Phụ trách công tác Văn phòng, Tổ chức và Dân chủ - pháp luật; SĐT: 0981082068.
         3. Đồng chí Ngăm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Phụ trách công tác Dân tộc - Tôn giáo; công tác Phong trào - Tuyên giáo; SĐT: 0774518830.
         Gmail công vụ: ubmttqvn.mangyang@gialai.gov.vn