Giới thiệu  |   Liên hệ 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 
STT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI MAIL CÔNG VỤ
1 Lê Trọng PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 0963043579 trongl.mangyang@gialai.gov.vn
2 Hoàng Thị Lan Anh HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 0934902556 anhhtl.mangyang@gialai.gov.vn
3 Krung Dam Đoàn UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 0965751122 doankd.mangyang@gialai.gov.vn