Giới thiệu  |   Liên hệ 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao:
a. Thành phần lãnh đạo:
Giám đốc: Đ/c Lê Thị Thanh Thủy; ĐT: 0985 763 337
Phó Giám đốc: Đ/c Phạm Như Quỳnh; ĐT: 0965 640 879
Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Hữu Hồng; ĐT: 0935 007 199
b. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện theo quy định của pháp luật. Có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin thể thao ở các xã thị trấn; tổ chức và cung ứng các dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa thông tin thể thao phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin nâng cao dân trí nhu cầu sáng tạo và hướng dẫn văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện; thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng hình thành thói quen đọc trong nhân dân, tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.
Đ/c Mail: ttvhtttt.mangyang@gialai.gov.vn

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng:
a. Thành phần lãnh đạo:
Phó Giám đốc phụ trách: Đ/c Đỗ Văn Bính; ĐT: 0905 168 069
Phó Giám đốc: Đ/c Phan Lê Nguyên; ĐT: 0982 032 057
b. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập và được quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch UBND huyện giao.
Đ/c Mail: bqlda.mangyang@gialai.gov.vn

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp:
a. Thành phần lãnh đạo:
Giám đốc: Đ/c Trương Quang Viện; ĐT: 0979 419 979
Phó Giám đốc: Đ/c Phan Văn Hiếu; ĐT: 0905 840 779
b. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện theo quy định của pháp luật. Có chức năng triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú ý, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy lợi và tư vấn dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Đ/c Mail: ttdvnn.mangyang@gialai.gov.vn

4. Trung tâm GDNN -GDTX:
a. Thành phần lãnh đạo:
Giám đốc: Đ/c Lưu Quốc Bảo Trung; ĐT: 0973 190 679
b. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện theo quy định của pháp luật. Có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng; tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên; tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp dưới 3 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh; quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên trung tâm theo quy định của pháp luật; tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo; nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức các hoạt động dạy và học, kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định; tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường THCS, THPT tuyên truyền hướng nghiệp phân luồng học sinh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Đ/c Mail: ttgdnngdtx.mangyang@gialai.gov.vn

5. Đội công trinh - đô thị - thương mại:
a. Thành phần lãnh đạo:
Đội trưởng: Đ/c Trịnh Đình Kiên; ĐT: 0987 057 979
b. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện. Thực hiện các nhiệm vụ: quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, xây dựng sửa chữa hệ thống đường giao thông, kênh mương, đập thủy lợi, một số công trình dân dụng vừa và nhỏ do huyện quản lý và làm chủ đầu tư, xử lý thu gom rác thải vệ sinh môi trường, quản lý vận hành khai thác thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch, quản lý phát triển chăm sóc cây xanh đô thị và các công viên, khu trung tâm hành chính huyện, quản lý đảm bảo hoạt động trung tâm thương mại huyện, nghĩa trang nhân dân của huyện, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.
Đ/c Mail: ctdttm.mangyang@gialai.gov.vn