Giới thiệu  |   Liên hệ 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Võ Ngọc Tuấn
- Chức vụ: Chánh văn phòng
- ĐT: 0983225680
- Mail: tuanvn.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Định
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
- ĐT: 0907060928
- Mail: dinhnv.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ: Có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về: Hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác ngoại vụ; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Ban Tiếp công dân và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của Bưu điện huyện, việc xử lý hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn; tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y - dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Đ/c Mail: vpubnd.mangyang@gialai.gov.vn

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Trịnh Thị Hồng Hạnh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0906 419 269
- Mail: hanhtth.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0972483754
- Mail: hanhptm.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Thái Hoàng Hiếu
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0976 624 544
- Mail: hieuth.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách; quy hoạch trên địa bàn huyện; kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật
Đ/d mail:  tckh.mangyang@gialai.gov.vn

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a. Thành phần lãnh đạo: 
- Họ và tên: Võ Lê Xuân Thiện
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0982346777
- Mail: thienvlx.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Tôn Khánh Toàn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0974305779
- Mail: toantk.mangyang@gialai.gov.vn
 
- Họ và tên: Phan Thị Ngọc Phượng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0987898177
- Mail: phuongptn.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển), đo đạc và bản đồ, biến đổi khí hậu
Đ/c mail: tnmt.mangyang@gialai.gov.vn

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0983158005
- Mail: hainv.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Hoàng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0985782244
- Mail: hoangnv.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn về nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền  của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện
Đ/c mail: gddt.mangyang@gialai.gov.vn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Trần Văn Bảng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0982207767 
- Mail: bangtv.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Đỗ Ngọc Thiện
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0905033747
- Mail: thiendn.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.Đ
Đ/c mail: laodongtbxhmy@gmail.com

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Võ Minh Quang
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0905823779
- Mail: quangvm.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Võ Văn Vinh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0983852823
- Mail: vinhvv.mangyang@gialai.gov.vn
 
- Họ và tên: Phan Thị Dung
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0378954745
- Mail: dungpt.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông lâm ngư gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành , lĩnh vực công tác ở địa phương
Đ/c mail: nnptnt.mangyang@gialai.gov.vn

7. Thanh tra huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Nguyễn Xuân Can
- Chức vụ: Chánh thanh tra
- ĐT: 02693505078
- Mail: cannx.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Nguyễn Duy Dương
- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
- ĐT: 0903552822
- Mail: duongnd.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật
Đ/c mail: thanhtra.mangyang@gialai.gov.vn

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
a. Thành phần lãnh đạo:
  - Họ và tên: Trần Nam Danh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0979882225
- Mail: danhtn.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Nguyễn Như Khoa
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0987 152 198
- Mail: khoann.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực như: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật
Đ/c mail: ktht.mangyang@gialai.gov.vn

9. Phòng Văn hoá và Thông tin:
a. Thành phần lãnh đạo:
  - Họ và tên: Võ Văn Sơn
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0962457555
- Mail: sonvv.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0983059357
- Mail: dungnv.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, báo chí, xuất bản, in và phát hành, phát thanh, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính viễn thông, CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn huyện, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật
Đ/c Mail: vhtt.mangyang@gialai.gov.vn

10. Phòng Tư pháp:
a. Thành phần lãnh đạo: 
  - Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0985430400
- Mail: thuannh.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật
Đ/c mail: tuphap.mangyang@gialai.gov.vn

11. Phòng Dân tộc:
a. Thành phần lãnh đạo:
  - Họ và tên: Nguyễn Tiến Sỹ
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0913252336
- Mail: synt.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Nguyễn Tấn Hy
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: 0964772213
- Mail: hynt.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực 
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật
Đ/c mail: dantoc.mangyang@gialai.gov.vn

12. Phòng Nội vụ huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
- Họ và tên: Trần Thị Mỹ Liên
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 0906537479
- Mail: lienttm.mangyang@gialai.gov.vn
  - Họ và tên: Phan Văn Cường
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- ĐT: 0935 803 799
- Mail: cuongpv.mangyang@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vi sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải 
cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng
Đ/c Mail: noivu.mangyang@gialai.gov.vn
 
  LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN