Giới thiệu  |   Liên hệ 

Huyện Mang Yang: Đại hội Công đoàn khối Đảng

07/03/2023
Công đoàn khối Đảng huyện Mang Yang là công đoàn ghép của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện, hiện có gần 40 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2018- 2023, hoạt động của Công đoàn đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, Chi bộ, phát huy vai trò Công đoàn trong công tác lãnh đạo đoàn kết thống nhất toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đề cao trách nhiệm của tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh huyện nhà.

Toàn cảnh Đại hội 
(ảnh Thanh Nhật - Báo Gia Lai)
Công đoàn đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, Công đoàn sát với tình hình thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong đơn vị đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Ban chấp hành Công đoàn khối Đảng đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hoá thành các chương trình, nhiệm vụ.  Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động được duy trì  thường xuyên, trong đó chú trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời,  phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hoá”, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Kết quả bình xét hàng năm, 100% đoàn viên, người lao động thực hiện hoàn tốt chức trách nhiệm vụ trở lên, tổ chức công đoàn đạt tập thể hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm…
 
 
Đại hội thống nhất thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trọng tâm là thực hiện chương trình hành động theo phương châm “Đổi  mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, xây dựng Công đoàn Khối đảng vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên. Thường xuyên phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn Khối Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, xây dựng Công đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chỉnh đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên như “Lao động giỏi, lao động sảng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sảng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc trong nữ cản bộ, công chức, viên chức, người lao động”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.
ANH-THANH-NHAT-Ban-Chap-hanh-Cong-đoan-co-so-khoi-Đang-huyen-Mang-Yang-khoa-VIII-ra-mat-va-nhan-nhiem-vu-tai-Đai-hoi-DSCN9930.JPG
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khối Đảng huyện Mang Yang
khoá VIII ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội (ảnh Thanh Nhật - Báo Gia Lai)
 
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khối Đảng huyện Mang Yang khoá VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 5 người. Ban chấp hành khoá mới họp phiên thứ nhất bầu chủ tịch và phó chủ tịch, trong đó đồng chí Phan Thanh Nga - Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Mang Yang được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khối Đảng huyện Mang Yang khoá VIII (nhiệm kỳ 2023-2028).
ANH-THANH-NHAT-Tap-the-can-bo,-đoan-vien-Cong-đoan-khoi-Đang-huyen-Mang-Yang-DSCN9931-(3).JPG
Tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn khối Đảng huyện Mang Yang 
(ảnh Thanh Nhật - Báo Gia Lai)
                                                                                                       Tin, ảnh: THANH NHẬT
TIN KHÁC

Các tin khác