Giới thiệu  |   Liên hệ 

Huyện Mang Yang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

25/10/2022
Đảng bộ huyện Mang Yang hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 2.950 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cùng các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy.., thiết thực góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
QUYẾT TÂM TỪ CẤP CƠ SỞ

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bí thư Đảng ủy xã Đak Ta Ley Nguyễn An Tâm cho biết: “Đảng ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đã ban hành kịp thời Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ xã, Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng xã Đak Ta Ley đạt chuẩn xã nông thôn mới”.
ANH-THANH-NHAT-Can-bo,-cong-chuc-huyen-Mang-Yang-tang-cuong-y-thuc,-trach-nhiem-phuc-vu-nhan-dan-DSCN8072.JPG
Cán bộ, công chức huyện Mang Yang tăng cường ý thức,
trách nhiệm phục vụ nhân dân - Thanh Nhật Báo Gia Lai
 
Đảng bộ xã Lơ Pang hiện có 13 chi bộ với gần 200 đảng viên. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được Đảng ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách làng và dự sinh hoạt các chi bộ, vừa làm công tác chỉ đạo xây dựng chi bộ, vừa giúp các chi bộ tháo gỡ những khó khăn hạn chế, tăng cường sâu sát với địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng công tác nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương... Từ đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, cũng như hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị cơ sở.

Theo ông Nguyễn Phi Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng: “Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy thị trấn đã quan tâm lãnh đạo học tập, quán triệt Nghị quyết trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ, đa dạng các hình thức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, chủ động triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân”.

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO

Quá trình triển khai thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân. Đồng thời, tâp trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cần làm ngay và những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo các chương trình đề ra. Qua đó kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo liên quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Văn Chất: “UBKT Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai các Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn mới liên quan. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy còn thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức cơ sở Đảng và 28 đảng viên về việc thực hiện các nội dung trên. Giai đoạn 2016-2021, cấp ủy và UBKT các cấp của huyện đã thi hành kỷ luật 80 đảng viên. Từ  đầu năm 2022 đến nay, đảng bộ huyện có hơn 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật”.
ANH-THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-nghe-quan-triet-Nghi-quyet-cua-Đang-DSCN9694.JPG
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang nghe quán triệt Nghị quyết của Đảng  - Thanh Nhật Báo Gia Lai
 
Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang Trần Đình Hiệp cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo đảm nghiêm túc, thiết thực. Đồng thời, tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chủ đề của tỉnh trong năm 2022, phù hợp với tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.
ANH-THANH-NHAT-Đang-vien-xa-Đak-Ta-Ley-xem-pano-tuyen-truyen-ve-cong-tac-xay-dung-Đang-DSCN2003.JPG
Đảng viên xã Đak Ta Ley xem panô tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng  - Thanh Nhật - Báo Gia Lai
 
Bí thư Trần Đình Hiệp cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận, quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách. Tiếp tục thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt việc phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là  lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, cũng như khi tiến hành các bước theo quy trình  đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, đảng viên.

Kiểm tra đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp theo hướng sâu sát, cụ thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền từ cấp huyện đến xã, thực hiện tốt mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị các cấp,
ANH-THANH-NHAT-Mot-goc-Trung-tam-huyen-Mang-Yang-DSCN0906.JPG
Một góc Trung tâm huyện Mang Yang - Thanh Nhật Báo Gia Lai
 
Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao và có năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
                                                                                                                      Thanh Nhật - Báo Gia Lai

Các tin khác