Giới thiệu  |   Liên hệ 

Huyện Mang Yang: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

20/06/2022
Đảng bộ huyện Mang Yang hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 2.900 đảng viên. Giai đoạn 2016 đến nay, Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó thiết thực góp phần vào công tác xây dựng Đảng bộ huyện nhà.
Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong những năm qua,  Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mang Yang đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kịp thời kiện toàn về tổ chức, hoạt động của UBKT các cấp. Đồng thời, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm phù hợp với tình hình thực tế địa phương, hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở cơ sở...
THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-quan-triet-Nghi-quyet-cua-Đang-DSCN0348.JPG
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết của Đảng (ảnh Thanh Nhật)
 
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nguyễn Văn Chất: “UBKT Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai các Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn mới liên quan. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…UBKT Huyện ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy còn thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức cơ sở Đảng và 28 đảng viên về việc thực hiện các nội dung trên. Giai đoạn 2016-2021, cấp ủy và UBKT các cấp của huyện đã thi hành kỷ luật 80 đảng viên…”.
THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-quan-triet-Nghi-quyet-cua-Đang-DSCN0370.JPG
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết của Đảng (ảnh Thanh Nhật)
 
Mặt khác, cùng với lãnh đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thường xuyên định kỳ vào cuối năm, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết, cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là  lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Huyện ủy coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, cũng như khi tiến hành các bước theo quy trình  đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, đảng viên”.
THANH-NHAT-Can-bo-đang-vien-xa-Đak-Djrang-trao-đoi-ve-cong-tac-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-4-(khoa-XII)-trong-he-thong-chinh-tri-co-so-DSCN9185.JPG
Cán bộ đảng viên xã Đak Djrăng trao đổi về công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) trong hệ thống chính trị cơ sở (ảnh Thanh Nhật)
 
Tìm hiểu tại Đảng bộ xã Lơ Pang, cùng với chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã có quyết định phân công cấp ủy viên phụ trách làng và dự sinh hoạt các chi bộ. Nhiệm vụ của cấp ủy viên vừa làm công tác chỉ đạo xây dựng chi bộ, vừa giúp các chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những khó khăn và kịp thời khắc phục những mặt hạn chế. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, cũng như hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị cơ sở.

Tương tự, tại Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng, theo Bí thư Đảng ủy Trần Thị Mỹ Liên: “Đảng ủy thị trấn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt đa dạng các hình thức tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ.  Chủ động triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Đảng, phòng chống các biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân”.

Đề cập về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, ông Trần Đình Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và người  đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chú trọng tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, cùng các quy định và hướng dẫn liên quan. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng phong cách làm việc gần dân. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực. Chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, nhất là ở  các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Đặc biệt, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh công tác giám sát của chi bộ đối với đảng viên, nhất là các đảng viên có chức vụ, đối tượng thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý…”.
                                                                                                               Thanh Nhật - Báo Gia Lai

Các tin khác