Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

20/09/2023
Bài dự thi về công tác xây dựng Đảng:
Mang Yang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
THANH NHẬT
 
Đảng bộ huyện Mang Yang có 37 tổ chức cơ sở đảng với gần 3.000 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã  tập trung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
 
NHIỀU GIẢI PHÁP THIẾT THỰC
 
Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-nghe-quan-triet-cac-van-ban-chi-dao-cua-Dang-ve-cong-tac-xay-dung,-chinh-don-Dang -Anh-Thanh-Nhất-Anh-1-DSCN0556.JPG
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang nghe quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh Thanh Nhật. Ảnh 1
 
Ông Trần Đình Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Để thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW và các văn bản liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” trong hệ thống chính trị 2 cấp của huyện. Huyện ủy cũng đã lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Các tập thể và cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc xây dựng báo cáo giải trình rõ nội dung gợi ý kiểm điểm, đồng thời có kế hoạch và lộ trình khắc phục…”.
 
Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, lấy chất lượng và  hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo chính trong việc đánh giá, xếp loại. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Tịnh cho biết thêm: “Riêng năm 2022, cấp huyện đã có 32/32  tập thể lãnh đạo, quản lý  thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm - trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 18,75%, hoàn thành tốt nhiệm vụ  78,13%. Cấp cơ sở đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 260/260 tập thể - trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  chiếm 21,54%, hoàn thành tốt nhiệm vụ  71,16%...”.
 
Các-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-huyen-Mang-Yang-tang-cường-trach-nhiem-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh,-phuc-vu-nguoi-dan -Anh-Thanh-Nhất-Anh-2-DSCN6079.JPG
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mang Yang tăng cường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân. Ảnh Thanh Nhật. Ảnh 2
 
Mặt khác, Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thực hiện kiểm tra của Bộ Chính trị hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy,  chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) 2 cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nguyễn Văn Chất cho biết: “UBKT đã tham mưu Huyện ủy quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương Đảng khoá XIII như Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị  về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của UBKT Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập”.
 
Một-goc-Trung-tam-huyền-Mang-Yang-Anh-Thanh-Nhất-Anh-3-DSCN0972.JPG
Một góc Trung tâm huyện Mang Yang. Ảnh Thanh Nhật. Ảnh 3 

Cũng theo ông Chất: Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 19 tổ chức đảng và 32 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra 24 tổ chức đảng và 5 đảng viên, giám sát 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 30 chi bộ và 51 đảng viên, giám sát 28 chi bộ và  42 đảng viên. Qua đó, đảng bộ huyện có 38 đảng viên bị thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy đã giải quyết hoặc tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở - nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH THỰC HIỆN ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Theo Phó Bí thư Huỵên ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng: “Quá trình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn đổi mới phương thức làm việc nhằm tạo chuyển biến tốt trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị đã chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp nghiêm túc công tác chấn chỉnh kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hoá công sở; không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, nâng cao ý thức kỷ luật trong cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến nhân dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền dân chủ trong kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đúng quy định  pháp luật...”.
Tìm hiểu tại Đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong các cơ quan huyện Mang Yang, Thượng tá Y Mai Anh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện chia sẻ: “Đảng viên, cán bộ và chiến sỹ luôn giữ đúng thái độ, lễ tiết, tác phong trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực ứng xử của cán bộ và chiến sỹ trong giao tiếp với nhân dân và trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời,  có những biện pháp thiết thực trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cùng các cuộc vận động của ngành,  quy định nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp…  Đặc biệt, cán bộ, đảng viên trẻ đã thể hiện được tính tiền phong trong nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị,  gắn với tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện Luật An ninh mạng. Đảng bộ cũng đã kịp thời nêu gương các cá nhân và tập thể có thành tích, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả để học tập và nhân rộng”.
 
Can-bo,-dang-vien-xa-Dak-Djrang-huyen-Mang-Yang-tich-cuc-gop-phan-vao-cong-tac-xay-dung,-chinh-don-Dang-o-co- so-Anh-Thanh-Nhất-Anh-4-DSCN0547.JPG
Cán bộ, đảng viên xã Đak Djrăng huyện Mang Yang tích cực góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở. Ảnh Thanh Nhật. Ảnh 4
Tại thị trấn Kon Dơng, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khanh cho biết: “Gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Đảng ủy thị trấn đã chú trong  nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chú trọng. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ thị trấn đã rà soát, sàng lọc hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với 2 trường hợp. Qua đó, thiết thực góp phần củng cố, kiện toàn và  nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và đảng viên”.
 
                                                                                                    Thanh Nhật - Báo gia Lai
 

Các tin khác