Bài phỏng vấn PCT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện MangYang

18/03/2014
Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ (2014 -2019) dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 4 tới. Nhân dịp này, chúng tôi có bài phỏng vấn ông Hoàng Kim Kỷ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Mang Yang về nâng cao chất lượng hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội.

PV:Thưa Ông, với cương vị là một trong những lãnh đạo chủ chốt của huyện Mang Yang, đề nghị ông cho biết quan điểm của mình về sự phát triển của huyện nhà  trong thời gian qua?

Ông Hoàng Kim Kỷ: Trong những năm qua, lĩnh vực kinh tế-xã hội của huyện phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác định canh định cư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 28,43%(năm 2012) thu nhập bình quân theo đầu người đạt 7,5 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân đầu năm trên 14,7%

Đến nay, 9/12 xã, thị trấn có đường nhựa đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 99%, dùng nước hợp vệ sinh 91,4%; 100% làng định canh, định cư ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 134, 135, 167, 168 của Chính phủ được chú trọng và lồng ghép với một số dự án khác tổ chức đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, Mang Yang vẫn là một huyện nghèo, hạ tầng cơ sở còn khó khăn, nhất là đường giao thông đi lại các xã phía Nam. Nguyên nhân do xuất phát điểm về kinh tế còn thấp, các nguồn vốn hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán sản xuất có nơi còn lạc hậu, đời sống đồng bào còn khó khăn.

Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, theo chúng tôi cần: Huy động mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho việc đào tạo, bồi đưỡng cán bô . Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng yếu , nhân tố thúc đẩy các nền kinh tế phát triển. Đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, trước mắt huyện sẽ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội khu vực thị trấn Kon Dơng và xã Đak Djrăng tạo động lực phát triển các vùng lân cận; mở rộng các nguồn nguyên liệu tập trung và khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng về tài nguyện khoáng sản, tăng sức mạnh cạnh tranh từ sản phẩm nông-lâm nghiệp.

 PV: Sự phát triển của huyện Mang Yang nhờ nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, vậy ông cho biết khái quát vai trò của các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về vấn đề này?
Ông Hoàng Kim Kỷ : Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ban Thường trực Mặt trận huyện, đặc biệt chú trọng việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở các cấp cơ sở mà mục tiêu then chốt là thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định và từng bước phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do MTTQ cấp trên phát động, chỉ đạo trong 5 năm qua, Mặt trận huyện đã tập trung triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới…Nhờ đó, đời sống người dân trong huyện phát triển bền vững, năm 2013 có 9900 hộ gia đình có ti vi, gần 70% hộ có xe máy, trên 95 % trẻ em trong độ tuổi đến trường; trên 1 ngàn hộ đạt gia đình văn hóa năm 2013, có 74/106 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa. Đặc biệt, tuy còn là huyện nghèo, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, Mặt trận huyện đã vận động đóng góp Qũy ngày vì người nghèo được 180 triệu đồng, xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trị giá 2 tỷ đồng. Trật tự an toàn xã hội, mặc dù 63,05% dân số của huyện là người ĐBDTTS và có 21% các hộ theo các tôn giáo khác nhau, nhưng do công tác vận động của Mặt trận và các đoàn thể, các tín đồ tôn giáo trong huyện đều chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian qua có tình trạng tà đạo “Hà Mòn” diễn ra tại 2 xã nhưng Mặt trận đã chủ động phối hợp với các ngành các cấp, các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động quần chúng, kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tà đạo.

PV: Vị thế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong quá trình phát triển huyện nhà ngày càng được nâng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự phối hợp của các tổ chức thành viên, sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, Ông có thể nêu khái quát vấn đề này?

Ông Hoàng Kim Kỷ : Trong những năm qua, mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả. Công tác vận động tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến tiến bộ về nội dung, phương thức và lực lượng tham gia; kịp thời tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở địa phương cơ sở. Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, công tác trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới… Chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của MTTQ và các đoàn thể được tăng cường, tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên đáng kể, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2013, Mặt trận các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức 235 buổi phát động quần chúng tại các làng trên địa bàn 12 xã, thị trấn thu hút 16.124 lượt người tham dự. Tham gia đưa 8 đối tượng cầm đầu của tà đạo Hà Mòn ra xét xử công khai trước dân chúng xã Hra.

PV: Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ (2014 -2019) sắp tới, vậy công việc này đã chuẩn bị tới đâu, thưa ông?

Ông Hoàng Kim Kỷ: Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận huyện đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp tới đông đảo quần chúng nhân dân, các khu dân cư trên địa bàn huyện theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Ngày 02/8/2013 Mặt trận huyện đã ban hành hướng dẫn số 02 HD-BTT để hướng đẫn Mặt trận 12 xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ban Thường trực Mặt trận huyện tổ chức Đại hội điểm tại Đak Yă vào ngày 7-8/11/2013. Sau đó sắp xếp thời gian cụ thể để các xã, thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, hướng dẫn các cá nhân viết đơn xin tự nguyện tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ban thường trực Mặt trận huyện đã làm việc xong với Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

PV: Vâng, xin chúc cho Đại hội Đại Biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ (2014 -2019) thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn./.
                                                                                                                        T/h: Thanh Thủy-Ngọc Kim
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png