Giới thiệu  |   Liên hệ 

Đến năm 2025, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

22/08/2022
Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn truyền đạt ý kiến của UBND tỉnh đối với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến so với tổng số hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh giai đoạn 2022-2025, theo đó năm 2022 đạt tối thiểu 50%, năm 2023 đạt tối thiểu 60%, năm 2024 đạt tối thiểu 70%, năm 2025 đạt tối tiểu 80%.
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến cho các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hàng năm tổng hợp chỉ tiêu này vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định./.
                                                                                                                         Minh Hiển (bt) - TTVHTT

Các tin khác