Huyện Mang Yang: Quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

10/03/2022
 
Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua, Đảng bộ huyện Mang Yang đã quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.


Ông Nguyễn Tịnh - Ủy viên  Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc mở rộng, phát huy dân chủ và công khai, minh bạch, khách quan trong công tác cán bộ, sự chủ động truớc mắt và lâu dài. Đồng thời, quan tâm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chức danh chủ chốt HĐND và UBND của huyện, đảm bảo các bước theo quy định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ nguồn quy hoạch, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu, thành phần theo quy định, cấp ủy huyện và các xã, thị trấn đã chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với nhân sự HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời kiện toàn cấp ủy cũng như các chức danh lãnh đạo, quản lý”.

THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-quan-triet-Nghi-quyet-cua-Đang-DSCN0348.JPG
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết của Đảng  (ảnh Thanh Nhật)
 
Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy: Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới. Quá trình lựa chọn nguồn để đưa vào quy hoạch được thực hiện mở rộng gồm nguồn cán bộ tại chỗ trong cơ quan và nguồn cán bộ của cơ quan khác; nguồn cán bộ đương chức và nguồn cán bộ mới được giới thiệu bổ sung. Thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch đồng bộ từ dưới lên, cán bộ trong quy hoạch của cấp xã và quy hoạch trưởng, phó các cơ quan, đoàn thể huyện là nguồn quan trọng để xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện.
Bên cạnh đó, quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ và gắn chặt chẽ với các khâu khác trong công tác quản lý cán bộ. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Việc bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách hợp lý, nhằm từng bước đưa cán bộ trong quy hoạch vào các vị trí phù họp, để rèn luyện, thử thách, tạo uy tín, chuẩn bị cho việc giới thiệu bầu cử, bố nhiệm vào các chức danh quy hoạch.

THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-quan-triet-Nghi-quyet-cua-Đang-DSCN0370.JPG
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết của Đảng  (ảnh Thanh Nhật)
 
Hiện nay, toàn huyện có 396 cán bộ, công chức (cấp huyện và cấp xã),  có 99 lượt cán bộ được quy hoạch vào các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 415 lượt cán bộ được quy hoạch vào các chức danh do Ban Thường vụ  Huyện ủy quản lý. Riêng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã được phê duyệt, ở cấp huyện, quy hoạch Ban Chấp hành  là 67 cán bộ - trong đó có 15 nữ và 6 dân tộc thiểu số, độ tuổi dưới 40 tuổi là 22, từ 40 đến 50 tuổi là 42 cán bộ. Các tiêu chí về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng quy định… Quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy là 16 cán bộ - trong đó có 5 nữ và 1 dân tộc thiểu số, độ tuổi dưới 40 là 3 đồng chí, từ 40 đến 50 tuổi là 12, trình độ chuyên môn có 3 thạc sỹ, trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 15 cán bộ. Ở cấp xã, quy hoạch Ban Chấp hành  là 192 cán bộ -  trong đó có 43 nữ và 85 dân tộc thiểu số, độ tuổi dưới 40 tuổi 168, từ 40 đển 50 tuổi 24 cán bộ. Ban Thường vụ đảng ủy là 47 cán bộ - trong đó có 9 nữ và 18 dân tộc thiểu số…
 

THANH-NHAT-Trao-đoi-ve-cong-tac-xay-dung-đoi-ngu-can-bo-cong-chuc-trong-he-thong-chinh-tri-xa-Đak-Djrang-DSCN9185.JPG
Trao đổi về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức
trong hệ thống chính trị xã Đak Djrăng 
 (ảnh Thanh Nhật)
 
Cũng vấn đề trên, cấp cơ sở cũng đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Đak Ta Ley đã chú trọng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu trong hệ thống chính trị cơ sở về công tác cán bộ. Ông Nguyễn An Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết:  “Đảng ủy đã  quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu bầu giữ chức vụ cán bộ chủ chốt, các chức danh lãnh đạo quản lý của xã. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trong công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị xã đạt chuẩn theo tiêu chí về xã nông thôn mới”.

Tương tự, tại Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng đã chủ động triển khai toàn diện  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Phi Thủy cho hay: “Đảng bộ đã gắn việc đánh giá cán bộ với đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ thuộc diện quản lý. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đồng thời mở rộng dân chủ trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, dự kiến danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch trước khi đưa ra hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên giới thiệu cho đến khi thống nhất quy hoạch và trình cấp ủy cấp trên phê duyệt quy hoạch. Đồng thời, căn cứ vào nguồn giới thiệu của cấp dưới để lựa chọn quy hoạch cho cấp trên”.

THANH-NHAT-Mot-goc-trung-tam-huyen-Mang-Yang-DSCN0972-(1).JPG
Một góc Trung tâm huyện Mang Yang  (ảnh Thanh Nhật)
 
Đề cập về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang Trần Đình Hiệp nhấn mạnh: “Cùng với tiếp tục triển khai công tác luân chuyển cán bộ, gắn với sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý, thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự trong công tác cán bộ, cấp ủy cấp cơ sở và các xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và từng chức danh. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt. Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các xã đáp ứng theo tiêu chí số 18 trong bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới do Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục đề cao nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức cán bộ, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                                                               Thanh Nhật - Báo Gia Lai
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png