Huyện Mang Yang chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

20/11/2021

Đảng bộ huyện Mang Yang hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, với 2.934 đảng viên. Giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

QUAN TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG TỪ CƠ SỞ
Trao đổi với PV, bà Trần Thị Mỹ Liên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Kon Dỡng cho biết: “Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy thị trấn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ, đa dạng các hình thức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, chủ động triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân”.
 
THANH-NHAT-Mot-goc-Trung-tam-huyen-Mang-Yang-DSCN0769.JPG
 
Tương tự, Đảng bộ xã Lơ Pang, hiện có 13 chi bộ với 186 đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được Đảng ủy quan tâm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã có quyết định phân công cấp ủy viên phụ trách làng và dự sinh hoạt các chi bộ. Nhiệm vụ của cấp ủy viên vừa làm công tác chỉ đạo xây dựng chi bộ, vừa giúp các chi bộ tháo gỡ những khó khăn hạn chế, tăng cường sâu sát với địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng công tác nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương...

THANH-NHAT-Can-bo-đang-vien-xa-Đak-Djrang-trao-đoi-ve-cong-tac-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-4-(khoa-XII)-trong-he-thong-chinh-tri-co-so-DSCN9185.JPG
 
Hay tại Đảng bộ xã Đak Ta Ley, để tăng cường hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bí thư Đảng ủy Nguyễn An Tâm cho biết: “Đảng ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đã ban hành kịp thời Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ xã, Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi ủy, chi bộ, tạo  sự thống nhất trong chi bộ và từng đảng viên. Mặt khác, sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng tiếp tục được kiện toàn, riêng ở các thôn làng có 4/5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng xã Đak Ta Ley đạt chuẩn xã nông thôn mới”.

NHIỀU GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN
Cùng với lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  thường xuyên định kỳ vào cuối năm, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.

THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-huyen-Mang-Yang-nghe-quan-triet-Nghi-quyet-cua-Đang-DSCN0020.JPG
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha: “Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt việc phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết, cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là  lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Huyện ủy coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, cũng như khi tiến hành các bước theo quy trình  đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, đảng viên”.

Cũng vấn đề trên, ông Nguyễn Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho hay: “Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo có sự chủ động, thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo các nhiệm kỳ đại hội Đảng và xây dựng quy hoạch các chức danh chủ chốt theo nhiệm kỳ HĐND và UBND huyện. Đồng thời, đề cao tính nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức cán bộ, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị 2 cấp của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.

Mặt khác trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, cũng như  triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám theo thẩm quyền. Đồng thời, hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Văn Chất cho biết: “Ủy ban kiểm tra đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy còn thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức cơ sở Đảng và 28 đảng viên về việc thực hiện các nội dung trên. Mặt khác, giai đoạn 2016-2021, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp của huyện đã thi hành kỷ luật 69 đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện”.

Đề cập về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha luu ý thêm: “Tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và người  đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng phong cách làm việc gần dân. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình và dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng,  kịp thời hướng dẫn cấp ủy cơ sở triển khai nhiệm vụ và chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan tâm tại cơ sở”.

                                                                                                                                       THANH NHẬT
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png