Giới thiệu  |   Liên hệ 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thông qua thực hiện cơ chế tự chủ

02/01/2022

Trong năm 2021, việc thực hiện cơ chế tự chủ ở các cơ quan, đơn vị huyện Mang Yang đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhằm thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dung biên chế kinh phí quản lý hành chính được giao, UBND huyện Mang Yang đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách  năm 2021 cho các UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị huyện để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong năm 2021; trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng mức quy định, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên với số tiền gần 1,7 tỉ đồng bổ sung dự phòng ngân sách huyện, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 12/12 cơ quan hành chính được giao triển khai và thực hiện việc tự chủ về tài chính đạt 100%./.

                                                                                                                                 Minh Hiển - TTVH

Các tin khác