Giới thiệu  |   Liên hệ 

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

28/10/2021

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò cùa văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 05/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 05/10/2021 “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU của Tỉnh uỷ Gia Lai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025”.


Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; cụ thể hóa chính sách liên quan đến phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, hoạt động sáng tác, in ấn, xuất bản, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung không lành mạnh, tác động tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức cho học sinh, sinh viên, học viên về tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là nền văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Gia Lai; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thể dục thể thao, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tăng cường rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường. Phòng Nội vụ tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động chức sắc các tôn giáo, người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; “sống tốt đời, đẹp đạo”. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa và con người./.
                                                                                                                                     Nguyễn Vững - VHTT

Các tin khác