PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ 2020-2025
I- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Phát huy tiềm năng thế mạnh tại chỗ; tranh thủ thời cơ, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
II- MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Phấn đấu trong nhiệm kỳ nâng cao giá trị Tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ.
Chuyển đổi diện tích các loại cây trồng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó: giữ nguyên 125,5 ha cao su; 255,8 ha cà phê; 62 ha lúa đông xuân và 120 ha bời lời; nâng diện tích ngô cả năm lên 16 ha; cây ăn quả lên 52 ha; duy trì diện tích chanh dây khoảng 52 ha, tiêu khoảng 100 ha, mỳ 8 ha; tiếp tục thực hiện các chuỗi liên kết giá trị chanh dây, cà phê hiện có. Tăng đàn trâu, bò lên 2.000 con (tỷ lệ bò lai 80%); đàn heo 1.500 con (tỷ lệ nạc hóa 90%). Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 774 tấn, bình quân lương thực đầu người khoảng 166,5 kg/người/năm.
Thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt chỉ tiêu trên giao. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt theo tiêu chí nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 còn dưới 3%. Phấn đấu xây dựng 02 làng ĐBDTTS đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025; phấn đấu phát triển thêm 01 doanh nghiệp từ hộ kinh doanh cá thể, thành lập mới một Hợp tác xã và ít nhất 01 mô hình nông hội.
Phấn đấu cả 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025; huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến lớp; Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; gia đình văn hóa đạt 95%; thôn, làng và đơn vị, trường học đạt văn hóa 100%. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1,1%. Phấn đấu 100% số hộ được dùng điện, 100% hộ được dùng nước hợp vệ sinh.
Xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 2,2% dân số, trong đó 20% trở lên là đảng viên; 100% dân quân cơ động là đoàn viên; tham gia huấn luyện, diễn tập và giao quân đạt chỉ tiêu.
Phấn đấu kết nạp đảng viên hàng năm đạt 4% trở lên (so với đảng viên đầu nhiệm kỳ); giữ vững 100% chi bộ thôn, làng có chi ủy; tiếp tục sắp xếp, bố trí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100% (trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên); đảng bộ và chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh. Tập hợp trên 80% công dân trong độ tuổi tham gia các Hội, đoàn thể; hằng năm Mặt trận và các đoàn thể xếp loại tiên tiến trở lên.
III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Tập trung phát triển nông nghiệp
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, có giá trị kinh tế cao và bền vững; trọng tâm là mở rộng diện tích chanh dây, cây ăn quả, cây dược liệu nhằm xây dựng vùng nguyên liệu để liên kết, cung cấp cho các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến; duy trì diện tích cây cao su, hồ tiêu. Đặc biệt quan tâm phát triển 2 chuỗi giá trị liên kết cà phê và chanh dây hiện có, đồng thời tiếp tục hình thành các chuỗi liên kết khác để thúc đẩy sản xuất có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần chú trọng lựa chọn sản phẩm đặc trưng của xã để phát triển thành sản phẩm Ocoop, đẩy mạnh công tác khuyến nông, tăng cường áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất và chất lượng nông sản; vận động nhân dân thành lập các tổ chức Nông hội để hỗ trợ nhau trong sản xuất, khuyến khích phát triển cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới phương thức canh tác của người dân tộc thiểu số. Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả; đa dạng hóa loại hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, khuyến khích phát triển mô hình trang trại, chăn nuôi hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm.
1.2. Tập trung phát triển công nghiệp – TTCN; tháo gỡ những khó khăn nhằm khuyến khích kinh tế hợp tác xã phát triển
Phát triển tiểu thủ công nghiệp với phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường; nâng cấp hệ thống hạ tầng nông thôn, khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cơ khí sửa chữa máy móc trong nông nghiệp, chế biến nông - lâm sản.
Phát triển đa dạng các loại hình kinh tế tập thể ở tất cả các ngành nghề; tạo điều kiện hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp có điều kiện phát triển cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả hoạt động. Khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
1.3. Đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển nông thôn
Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chú trọng công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất trung và dài hạn. Tăng cường quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo hai làng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện sản xuất ổn định và hiệu quả. 
Tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn của Nhà nước với sự đóng góp của nhân dân tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, làng và các tuyến đường nội thôn; tiếp tục xây dựng làng Đăk Yă đạt chuẩn nông thôn mới.
1.4. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ thương mại
Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, mở rộng cung cấp dịch vụ nông nghiệp với giá cả phù hợp đến các điểm tập trung dân cư, phát triển dịch vụ nông nghiệp gắn với tổ chức tiêu thụ sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; vận động các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện thì phát triển thành doanh nghiệp nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.
Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn; nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân, qua đó thu đúng, thu đủ, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu cấp trên giao.
2. Về văn hoá - xã hội
2.1. Nâng cao chất lượng dạy và học
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giáo dục chất lượng mũi nhọn và các phong trào thi đua; thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới; nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng cả 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo lộ trình.
2.2. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn theo quy định; nâng cao chất lượng về chuyên môn và y đức cho đội ngũ cán bộ y tế và tuyên truyền viên, cộng tác viên. Chú trọng công tác truyền thông; giám sát phát hiện sớm tình hình dịch bệnh; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.  
2.3. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, truyền thông
Tăng cường vận động nhân dân bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá dân tộc, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nhà văn hoá xã cũng như các trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, làng; phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh loa không dây đến 6/6 thôn, làng; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.
 2.4. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
Tập trung giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.
Huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; hỗ trợ các điều kiện sản xuất, nâng cao dân trí để người nghèo, cận nghèo tự vươn lên thoát nghèo và cải thiện đời sống cho nhân dân.
Phối hợp với các tổ chức mở rộng đào tạo đa dạng các ngành nghề; tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo có đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay NHCSXH để mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động địa phương được vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.
2.5. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội
Tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân thí điểm các mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng công tác khuyến nông.
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
2.6. Thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo
Quan tâm đầu tư phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở hai làng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò gương mẫu của các chức sắc và những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và đồng bào không theo tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, làm hại đến lợi ích chung của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
2.7. Chú trọng nhân rộng điển hình qua các phong trào thi đua yêu nước
Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, khắc phục “bệnh thành tích”, hình  thức, lãng phí; phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tốt nhất khả năng cống hiến và phát triển của cán bộ, công chức. Đồng thời, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá, xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua. 
3. Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, đảm bảo ANCT và TTATXH
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tập trung chỉ đạo, xây dựng lực lượng dân quân, công an đảm bảo về số lượng và chất lượng, vững về chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng.
Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác phụ trách địa bàn, nắm bắt kịp thời tình hình các thôn, làng; chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp có thể xảy ra, kiên quyết không để xảy ra gây rối, biểu tình, bạo loạn.  
Phát huy vai trò tham mưu, sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự và Công an xã với các ban ngành, đoàn thể xã để huy động sức mạnh của toàn dân giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh học đường, kiềm chế các loại tội phạm, giảm và đẩy lùi tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
4. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
4.1. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tập trung củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên tự đổi mới và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạnh của dân tộc, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng thôn làng; coi trọng việc nghiên cứu, quán triệt, sơ kết, tổng kết và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường vai trò chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
4.2. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên
Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên. Trước tiên tập trung nâng cao năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác quản lý đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ quy trình, nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ của xã. Quan tâm đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhằm đảm đảm tính chủ động, sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; Phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tránh độc đoán, chuyên quyền, bè phái, cục bộ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói đi đôi với làm. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên công tác tại địa phương.
4.3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Uỷ ban kiểm tra, gắn công tác kiểm tra với xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Tập trung xây dựng và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chương trình kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Chú trọng kiểm tra việc chấp hành, thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Kết hợp đồng bộ các hình thức kiểm tra, giám sát với giải quyết kịp thời, có hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái trong Đảng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng, đổi mới công tác cán bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.
4.4. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của cả hệ thống chính trị
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp đồng bộ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt của mặt trận và đoàn thể.
5. Tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh
Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức điều hành và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của chính quyền và các cán bộ, công chức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, qua đó nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, gắn với tăng cường hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân và phát huy vai trò chức trách của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã; đảm bảo tính đồng bộ giữa việc đề ra chủ trương lãnh đạo giữa cấp uỷ và việc quản lý, tổ chức thực hiện của chính quyền, phấn đấu hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới phương pháp kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay ở thôn, làng.
6. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng mặt trận và các đoàn thể vững mạnh
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền để mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, “Phong trào xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số: 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền và nghĩa vụ của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, trọng tâm là đổi mới hoạt động công tác dân vận, hướng về thôn, làng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh và phát triển lực lượng nòng cốt ở các thôn, làng; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
*****
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV đã đề ra, đến nay xã Đăk Yă đã đạt được những kết quả nhất định, rút ra nhiều bài học quý giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; thôn, làng ĐBKK, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có chuyển biến căn bản và rõ nét; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò của mặt trận, các đoàn thể được nâng lên.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm sau:
- Xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, gắn với tăng cường hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân và phát huy vai trò chức trách của đại biểu Hội đồng nhân dân xã; đảm bảo tính đồng bộ giữa việc đề ra chủ trương lãnh đạo giữa cấp uỷ và việc quản lý, tổ chức thực hiện của chính quyền.
- Đẩy mạnh phát triển các vùng nguyên liệu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thực hiện liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị và chất lượng nông sản. Nhân rộng mô hình áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể theo tinh thần Quyết định số: 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là đổi mới các hoạt động trong công tác dân vận.
 
Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong điều kiện thuận lợi và thời cơ mới, cũng sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức. Song, với sự quyết tâm vượt qua khó khăn của toàn Đảng, toàn dân và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Đảng bộ xã Đăk Yă nhất định sẽ thực hiện thắng lợi và gặt hái được nhiều kết quả to lớn xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Với tinh thần đó, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã nêu cao ý chí tự lực, tự cường; phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.
                 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Trần Phú, TT Kon Dỡng,
 Mang Yang, Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3839302
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3839302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Krum Dam Đoàn - Phó Chủ tịch huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png