Xã Đak Ta Ley là một đơn vị hành chính cơ sở được chia tách từ xã H’ra theo Nghị Định 98/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ.
Đak Ta Ley là xã thuộc huyện Mang Yang có vị trí địa lý phía Đông giáp xã H’ra, phía Tây giáp xã Đak Yă, phía Nam giáp xã Lơpang, phía Bắc giáp xã ĐakJơta của huyện Mang Yang. Tổng diên tích tự nhiên: 4.987,32 ha. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của xã có 1.215,26 ha, chiếm 24,36% tổng diện tích tự nhiên của toàn xã; Trong đó: Đất có rừng sản xuất: 1.180,66 ha, chiếm 97,15% diện tích đất LN. Đất có rừng phòng hộ 34,61ha, chiếm 2,84% diện tích LN.
Xã hiện có 02 thôn kinh và 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số, có đường quốc lộ 19 chạy ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, mật độ dân số phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế phát triển không đồng đều. Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là người Bahnar có quan hệ thân tộc, dân tộc lâu đời, gần gũi với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, huyện lân cận.
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư nhiều chương trình, dự án cho xã xây dựng các công trình hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm...tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển KT-XH góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ANQP. Chính quyền đã tích cực phối hợp, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trong làng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững Quốc phòng – an ninh trên địa bàn, đặc biệt là hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.
Trên tinh thần Nhà nước đề ra với phương châm ‘‘ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’’. Thực hiện những tiêu chí thực hiện trước, có khoa học dễ hiểu để người dân nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn tại cộng đồng dân cư. Được sự đồng thuận của nhân dân góp phần tích cực hoàn thành tiêu chí đặt ra.
* Thuận lợi:
Xã Đak Ta Ley là một xã nằm dọc đường quốc lộ 19, có đường giao thông liên thôn ,liên xã tương đối thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa; có nguồn đất đỏ BaZan phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày như Cao su, cà phê và hồ tiêu; nhân dân trong xã cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền địa phương, chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo phát triển kinh tế gia đình, từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn đạt 10.8%.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Có sự đoàn kết thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể  nhân dân ở cấp xã và các thôn làng, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã đã tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.
* Khó khăn:
Trình độ dân trí nhìn chung còn thấp và không đồng đều nên sự nhận thức và hiểu biết về các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi còn nhiều hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của một số bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.
Đất nông nghiệp bình quân đầu người còn thấp, nguồn nước tưới tiêu vào những tháng cuối mùa khô còn thiếu cục bộ. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh không ổn định, giá vật tư, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao nên hạch toán của người nông dân ít có lãi.
Hệ thống giao thông xuống các thôn làng chưa được hoàn thiện, tại xã chưa có doanh nghiệp mua bán hàng nông sản đó là cơ sở để tư  thương ép giá bà con nông dân.
Năng lực của một số đội ngũ cán bộ xã, thôn không đồng đều, chưa được đào tạo bài bản, kinh nghiệm ít nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
          II. KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH ( giai đoạn 2006 – 2016).
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị.
 Thường xuyên họp thôn, làng để kịp thời nắm bắt được những vướng mắc, vấn đề bà con gặp phải trong sản xuất cũng như mọi mặt về đời sống. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Đồng thời tham gia thảo luận các giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng thôn, làng xanh - sạch - đẹp, hệ thống chính trị từ xã đến thôn ngày càng nâng cao, trật tự xã hội ngày càng được đảm bảo.
Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi, vận động các đoàn thể, cộng đồng dân cư hỗ trợ giúp đỡ vốn, ngày công đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nhân dân; hưởng ứng toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa tiên tiến.
Trong những năm qua, xã đã đạt được nhiều kết quả tốt, tất cả các lĩnh vực đều có sự chuyển biến: Nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ngày càng được nâng cao; các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện; các lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội đều có sự chuyển biến khá tốt, tác động tích cực đến đời sống của nhân dân trên địa bàn thôn. Đến nay, kết quả đạt được cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
1. Về phát triển kinh tế:
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế và những tác động bất lợi của thời tiết, giá cả một số mặt hàng nông sản bấp bênh, nhưng với sự chỉ đạo của Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, sự phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong vận động, tuyên truyền, kinh tế đã có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; Kinh tế trên địa bàn từng bước tăng trưởng, cơ sở hạ tầng được cấp trên quan tâm và đầu tư đáng kể, chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.
Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển rõ rệt, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của xã. UBND xã đã tập trung chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu, thâm canh tăng năng suất, từng bước đưa các loại cây trồng mới có năng suất và hiệu qua kinh tế cao vào sản xuất.
Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được triển khai đến thôn làng, nhân dân từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại cây trồng mới cho năng suất và sản lượng cao.
Hỗ trợ phát triển sản xuất: không thu tiền giống ngô, lúa, đặc biệt giống lúa cứu hạn và phân bón theo các chương trình 135,168,…
Sản xuất nông nghiệp đã từng bước phát triển, cơ cấu cây trồng được thay thế bằng các loại giống cho năng suất cao theo hướng sản xuất hàng hóa như cây cà phê, tiêu, sắn cao sản, quan tâm phát triển diện tích cây lúa nước.
Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được triển khai đến thôn làng, nhân dân từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây trồng mới cho năng suất và sản lượng cao. Đến nay tổng diện tích cây trồng toàn xã là 1864,2ha/1.290,47 ha tăng 573,73 ha (tăng 1,4 lần)  (trong đó bao gồm cả cây nguyên liệu, lúa 02 vụ). Cụ thể là: Lúa 165/143,9 ha tăng 21,1ha (1,14 lần); ngô 05/12,1 ha giảm 07,1ha (0,4 lần); mỳ 417/531 ha giảm 114ha (0,7 lần); Tiêu 89/12 ha tăng 77ha, (7,4 lần); Cà phê 428/270 ha tăng 158ha ( 1,5 lần); Cao su 38/44,5 ha giảm 6,5 ha, (0,85 lần); Bời lời 261/186 ha tăng 75ha (1,4 lần).
Về lâm nghiệp đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ H’ra, Mang Yang và Kiểm lâm địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về Luật bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay diện tích rừng toàn xã 2.426,70 ha, trong đó đất rừng sản xuất là 2.373,40 ha, đất rừng phòng hộ là 53,30 ha. Không đề xảy ra khai thác, lấn chiếm rừng trái phép, không để cháy rừng.
Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã năm 2006 là 4.130 con đến năm 2016 với số lượng 5.467 con, tăng 1.337 con ( tăng gấp 1,3 lần). Trong đó: Trâu: 117 con, bò:  410 con, Heo 720 con giảm 600 con (giảm 0,6 lần); Gia cầm các loại: 4.200 con tăng 2.041 con ( tăng 1,9 lần). Công tác thú y, phòng ngừa dịch bệnh được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.
Nhìn chung tình hình phát triển của đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn bình thường, số lượng gia súc gia cầm được khuyến khích tăng theo từng năm và không có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tốt công tác khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch cúm gia cầm 05/05 thôn, làng và tổ chức lịch tiêm phòng theo định kỳ hàng năm cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Về giao thông – thủy lợi: - Hiện tại trên địa bàn xã chưa có hệ thống đập, hồ nào trên địa bàn xã, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu đựa vào các khe nước từ đầu nguồn và các mạch nước từ các chân đồi núi để lấy nước tưới tiêu cho các cây trồng, với tổng diện tích. Trên địa bàn xã có 1 hệ thống kênh mương được kiên cố dài 2,8 km phục vụ tưới tiêu cho các cây trồng đạt 45%. Công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình, vận hành có hiệu quả bền vững, phục vụ cho sản xuất, dân sinh chủ yếu nhân dân thực hiện.
Hàng năm, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các Ban, ngành trong chính quyền xã và nhân dân các thôn, làng kiểm tra, gia cố lại hệ thống kênh và xin chủ trương nâng cấp, nạo vét và xây dựng mới kênh mương BTXM để đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cũng nhu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.
- Công tác quản lý bảo vệ rừng: UBND xã phối hợp Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Mang Yang, H’ra tăng cường công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng.
 Kiên quyết xử lý, ngăn chặn các đối tượng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.
- Công tác địa chính – xây dựng: UBND xã đã triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã chuyên đề về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 được cấp trên phê duyệt; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí được triển khai trên địa bàn xã từ năm 2011, bước đầu đã đem lại những thay đổi về kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng như nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đến nay đã triển khai và thực hiện đạt 08/19 tiêu chí.
Các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tiếp nhận và triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định. Chương trình 135 giai đoạn II, cùng với các chương trình, dự án khác đang được triển khai trên địa bàn xã.
Đến nay 05/05 thôn làng có điện lưới quốc gia và 100 % số hộ sử dụng điện thắp sáng, đạt 100 % so với kế hoạch đề ra.
* Tổng số Km đường giao thông trong xã (đường trục xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng): 41,26 km;
* Số km đường đã đạt chuẩn theo chuẩn nông thôn mới cho từng loại đường.
- Đường xã, liên xã: Tổng số 11,7km, số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn: 6,8 km; đạt 58,1% so với tổng số.
- Đường ngõ, xóm: Tổng số: 21.01 km, số km cứng hóa đạt chuẩn: 18,4 km; đạt 74% so với tổng số;
- Đường trục chính nội đồng: Tổng số 17,55 km; số km được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện: 9,5 km, đạt 54,1 % so với tổng số.
Hàng năm UBND xã đều chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, khảo sát các tuyến đường để lập kế hoạch cũng như xin sự hỗ trợ của cấp trên để làm mới, tu sửa các tuyến đường giao thông.
- Từ 2006 đến nay, các công trình xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng: sữa chữa cầu treo, phân hiệu trường tiểu học tại các làng Chrơng I, Chrơng II, trường mẫu giáo, trường THCS xã Đak Ta Ley, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các làng, trạm y tế, trụ sở UBND xã với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Các công trình đã góp phần nâng cao về cơ sở hạ tầng của xã, phát huy hiệu quả cho hoạt động của toàn xã.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:
Từ 2006 đến 2016 các chương trình 135,167,168 đã cấp 120 con bò giống sinh sản, tổng số tiền hơn 962 triệu đồng; heo: 173 con, tổng số tiền hơn 173 triệu đồng. Giống lúa: 11.489kg, ngô: 927kg, phân bón được hỗ trợ: 38.877,381kg.
* Đánh giá: Được sự quan tâm của Nhà nước, các chương trình hỗ trợ đem lại hiệu quả thiết thực, cải thiện kinh tế của nhân dân.
 Những tồn tại cần khắc phục
          - Chưa có nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đối với các tuyến đường  bị hư hỏng.
          - Việc huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn chủ yếu huy động số ngày công lao động xã hội để làm công việc thủ công đơn giản, việc khai thác vật liệu như đá, cát, sỏi và vật liệu khác để cải thiện mặt đường và các công trình nhỏ chưa được nhiều.
          Công tác tài chính: Hàng năm tổ chức lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, lập phương án bổ sung dự toán ngân sách và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân xã quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng tài chính – kế hoạch huyện theo quy định. Song có lúc thực hiện việc phân bổ, quyết toán ngân sách còn chậm chưa kịp thời đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành hoạt động.
          Nguồn thu ngân sách xã chủ yếu là nguồn trợ cấp, cân đối ngân sách cấp trên, các khoản thu cân đối trên địa bàn xã và các khoản huy động đóng góp các loại quỹ ở địa phương. Hàng năm việc phân bổ dự toán cũng như thanh quyết toán đều đảm bảo công khai, dân chủ và đúng qui định. Việc chi ngân sách thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước, chi tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.
2- Về Văn hóa- xã hội.
2.1- Giáo dục và đào tạo.
Công tác giáo dục ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục. Từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn xã có 03 cấp học với tổng số học sinh là 791 em; tổng số cán bộ, giáo viên công nhân viên chức là 52, tổng số lớp học là 30. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3 lượt. Đến nay 3 cấp học gồm 33 lớp với 835 học sinh, Cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức 63, giáo viên giỏi 6 lượt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, nhiệt tình trong công tác, thường xuyên bám lớp bám làng, làm tốt công tác vận động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số. Tỷ lệ học sinh ra lớp hàng năm tăng, duy trì sĩ số học sinh các cấp học đạt 98%, tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt 97 %, học sinh đạt học lực khá, giỏi tăng hàng năm. Hiện tại Trường Tiểu học Đak Ta Ley đã được công nhận là trường chuẩn Quốc Gia mức độ 1.
2.2- Hoạt động văn hóa thông tin-TDTT:
Hoạt động văn hóa thông tin đã kịp thời tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức và tham gia tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa ở khu dân cư” được quan tâm chỉ đạo, đầu tư nâng cao chất lượng. Ban chỉ đạo thường xuyên được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt việc đăng ký danh hiệu thôn, làng văn hoá và gia đình văn hoá. Hàng năm tổ chức xét duyệt gia đình văn hóa, kết quả đến nay có 711  hộ đạt gia đình văn hoá, đạt tỉ lệ 84,04%. Có 3/5 thôn, làng văn hóa, UBND xã đạt đơn vị văn hóa hàng năm. Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ 2 cấp xã được nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình.
2.3- Công tác chính sách xã hội:
Coâng taùc chính saùch xaõ hoäi luoân ñöôïc Đaûng, UBND xã quan taâm chæ ñaïo thành lập các đoàn toå chöùc thaêm hoûi, taëng quaø caùc gia ñình chính saùch, người có công đặc biệt vaøo caùc ngaøy leã, teát, UBND xã đã làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây"  chăm lo đối tượng chính sách như: hỗ trợ nhà ở, giải quyết thiếu đất ở, sản xuất, chế độ chính sách…..
Công Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm đẩy mạnh, lồng ghép nhiều nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện, nguồn vốn chương trình 135 đã góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, tỷ lệ hộ nghèo đến nay theo tiêu chí mới còn 30,2% với 261 hộ. Các mặt hàng hỗ trợ, các chính sách bảo trợ xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho người lao động đạt kết quả tốt, hàng năm đã phối hợp với cơ quan chức năng của Huyện, Tỉnh mở các lớp tập huấn cho lao động trên địa bàn xã.
Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em: Trong những năm qua công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ngày  càng được quan tâm. Ở các thôn làng có đội ngũ cộng tác viên làm công tác chăm sóc trẻ em để nắm bắt tình hình trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời giúp đỡ.
Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được các tầng lớp nhân dân và các tổ chức tham gia hưởng ứng, xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa, số tiền 90 triệu đồng, Thực hiện cuộc vận động “ ngày vì người nghèo” với số tiền được ủng hộ là 7.500.000 đ, cấp trên hỗ trợ xây 17 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 25.000.000 - 30.000.000đ, nhận và huy động tặng 42 suất quà cho người nghèo.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách người có công với cách mạng như việc sữa chữa xây dựng mới nhà ở, giải quyết chế độ 290, 142,62 cho đối tượng tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam – đioxin, chương trình 167,… Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính  sách, người có công cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 27/7 hàng năm.
2.4- Công tác y tế:
  Hoạt động y tế xã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Cơ sở vật chất của trạm được đầu tư cơ bản, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai sâu rộng, tỷ lệ người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế ngày càng cao, triển khai tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế thôn, làng. Đầu nhiệm kỳ giường bệnh: 05 giường, phòng làm việc: 03 phòng; có 04 cán bộ; số lượng người khám, chữa bệnh 1.181 lượt người. Đến nay Trạm y tế có: 05 giường bệnh; có 06 cán bộ (01 tăng cường; 01 hợp đồng), không có Bác sỹ.
  Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm, các chương trình y tế quốc gia được triển khai. Hàng năm công tác tiêm phòng Vacxin cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai đạt 100 %. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 20,42%  đạt 97,74%.
2.5. Daân toäc toân giaùo:
- Hiện tại trên địa bàn xã có toång soá daân laø 3891ngöôøi/864 hoä. Trong ñoù ngöôøi theo ñaïo là: 192 hộ= 1119 khẩu: Thieân chuùa giaùo: 58 hoä = 276 khaåu, tin laønh: 153 hoä = 676 khaåu, Phaät giaùo: 40 = 161 khaåu, Ba Ha’i: 06 hoä = 06 khaåu.
- Tổ chức thống kê rà soát diện tích đất xây dựng nơi thờ tự, nhóm họp của các điểm tôn giáo được công nhận trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền vận động các tín đồ, giáo dân sống tốt đời đẹp đạo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng về tôn giáo nhưng phải bảo đảm đúng pháp luật.
3. Công tác nội chính
a. Công tác cải cách hành chính:
Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân xã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất trong việc niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã. Thực  hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao  hiệu quả “ Bộ phận 1 cửa”.
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân được chú trọng. Tư pháp đã tham mưu, hướng dẫn, phối hợp Mặt trận, các đoàn thể tổ chức hòa giải thành nhiều vụ tranh chấp dân sự. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực đều thực hiện đúng thủ tục pháp luật quy định. Hướng dẫn các thôn, làng xây dựng và thực hiện đúng hương ước, quy ước.
b. Quốc phòng quân sự địa phương.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thực hiện Nghị quyết 08/BCT (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc và chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình ANCT-TTATXH cơ bản được giữ vững, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xã hội, đã tổ chức nhiều đợt phát động quần chúng tham gia BVANTQ. Thực hiện tốt và có kết quả Nghị quyết liên tịch giữa công an, xã đội, mặt trận và các đoàn thể vận động phòng chống tội phạm và trấn áp tội phạm.
  Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, công tác quốc phòng an ninh cũng được quan tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  Gắn với việc học tập Nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết cấp trên. UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chủ động đề cao cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.       Thường xuyên xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng theo qui định. Vì vậy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn, khu dân cư phát triển và thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Đến nay xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,7%, công tác khám tuyển, đăng ký độ tuổi 17 và giao quân đạt chỉ tiêu 100%. Công tác huấn luyện hàng năm đều đạt loại khá. Trong nhiệm kỳ, công tác tổ chức diễn tập theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị đạt khá tốt.
4- Về xây dựng hệ thống chính trị.
4.1- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng: 
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết với trên 1000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Tổ chức tuyên truyền cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện trao nhận sổ tay "Làm theo gương Bác" cho toàn thể đảng viên. Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Qua các năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng  về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thể hiện vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ đảng viên, từng bộ phận đã chủ động  xây dựng kế hoạch, sưu tầm tài liệu, triển khai kế hoạch cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân, duy trì việc kể các mẩu chuyện về Bác trong buổi sinh hoạt đầu tuần và sinh hoạt chi bộ.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể công tác triển khai quán triệt, hướng dẫn quy trình, cách làm và thời gian thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy. Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, đồng thời tham dự hội nghị kiểm điểm của các chi bộ trực thuộc đạt yêu cầu đề ra.
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Đảng ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới cách ra nghị quyết, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; chú trọng xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt hơn vai trò giám sát của hội đồng nhân dân, sự chủ động trong quản lí, điều hành của ủy ban nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, nhờ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị.
- Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên: Ban chấp hành Đảng bộ xã chăm lo xây dựng, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ đó chất lượng hoạt động và lãnh đạo của chi bộ được nâng lên, chi bộ đạt TSVM là 80%, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên HTTNV đạt 80 % .
Công tác phát triển đảng viên, xóa làng trắng, làng lỏng, làng chưa có tổ chức cơ sở Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm, đầu nhiệm kỳ có 4 chi bộ, thành lập mới 5 chi bộ, nâng tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã là 09 chi bộ (trong đó có 5 chi bộ có chi ủy). Những năm qua, cử 65 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng đảng. Kết nạp là 40 quần chúng vào Đảng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng định hướng nhân sự cho nhiệm kỳ tới.
- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành điều lệ Đảng: Đã kiểm tra, giám sát cơ bản các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, trong nhiệm kỳ không có Chi bộ, đảng viên vi phảm phải xử lý thi hành kỷ luật, quy chế dân chủ ở cơ sở củng được quan tâm chỉ đạo. Thông báo đầy đủ và đưa ra bàn bạc các hạng mục đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư của Chính phủ trước nhân dân. Công khai, minh bạch các khoản thu, chi ngân sách và đóng góp của nhân dân, công tác giám sát ở cơ sở cũng được tăng cường, mang lại hiệu quả.
  4.2- Công tác xây dựng chính quyền.
Hoạt động của HĐND trong những năm qua đã từng bước được nâng cao, việc giải quyết những vướng mắc trong dân ngày càng được hoàn thiện. Phương pháp điều hành và tổ chức bộ máy được sắp xếp hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng các kỳ họp được nâng lên, công tác tiếp dân và tổ chức các kỳ họp được thường xuyên, đúng luật thể hiện rõ ý chí, quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết được cụ thể hóa trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - an ninh. Hội đồng nhân dân xã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Hệ thống chính trị xã tiếp tục được củng cố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước nâng lên đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ công tác, cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống chính quyền có hướng chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân luôn được chú trọng. Việc ban hành các văn bản có nhiều tiến bộ đảm bảo hiệu lực thi hành phù hợp với thực tiễn của địa phương, xây dựng củng cố bộ máy công chức xã theo đúng chức danh tiêu chuẩn đã được quy định. Do đó năng lực quản lý điều hành của xã ngày một nâng cao.
4.3- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở các thôn, làng, khu dân cư, tăng cường kết nạp đoàn viên, hội viên. Đồng thời đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể là hàng năm tổ chức ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết với trên 9000 lượt người tham gia.
          Hội LHPN đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" từ đó thu hút lực lượng phụ nữ vào tổ chức hội ngày càng chiếm tỉ lệ cao trên 87%. Hội chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên thông qua các phong trào như: Tổ phụ nữ tiết kiệm, câu lạc bộ tiểu thương, góp vốn giúp phụ nữ nghèo vay lãi suất thấp nhằm nâng cao đời sống gia đình đối với hội viên nghèo. Tổng quỹ hội từ các mô hình câu lạc bộ đến nay đạt 150 triệu đồng.
  Hội CCB ngày càng nêu cao vai trò là đoàn thể chính trị nòng cốt. Hội đã phát huy tốt bản chất anh bộ đội cụ hồ giữ vững ý chí, bản lĩnh, gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Tổ chức nói chuyện truyền thống trong các trường học 12 cuộc với 560 học sinh giáo viên, đoàn viên tham dự.
  Trong những năm qua Hội Nông dân luôn đổi mới các hình thức tuyên truyền Hội thi nông dân đua tài, tổ chức các mô hình trình diễn cho cán bộ hội viên học tập như cây lúa nước, hồ tiêu, ao cá, mô hình heo sọc dưa và mô hình trồng cỏ nuôi bò. Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tổ chức  21 lớp tập huấn, hội thảo. Hướng dẫn nhân dân về kĩ thuật trồng và chăm sóc cây mì cao sản, tiêu, cà phê cho 650 cán bộ hội viên tham gia.
  Đoàn - Hội liên hiệp thanh niên xã đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ thông qua chương trình hành động của Trung ương đoàn, Tỉnh, Huyện... Tích cực tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Đầu nhiệm kỳ có 117 đoàn viên đến nay đoàn viên, thanh niên tăng lên 331. Nhìn chung đoàn viên thanh niên ngày càng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Là lực lượng nồng cốt trong nhiều nhiệm vụ chính trị cúa địa phương.
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG
Hệ thống chính trị xã và các ban ngành tiếp tục được củng cố. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước nâng lên đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ công tác, cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống chính quyền có hướng chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân luôn được chú trọng. Việc ban hành các văn bản có nhiều tiến bộ đảm bảo hiệu lực thi hành phù hợp với thực tiễn của địa phương, xây dựng củng cố bộ máy công chức xã theo đúng chức danh tiêu chuẩn đã được quy định. Do đó năng lực quản lý điều hành của UBND xã ngày một nâng cao.
1- Nguyên nhân đạt được.
Trong 10 năm qua, mặc dù thời tiết chuyển biến không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, giá cả liên tục tăng cao, hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đạt được những thành tựu trên trước hết có đường lối đổi mới của Đảng, các chủ trương chính sách đúng đắn của nhà nước, UBND xã tháo gỡ, vượt qua những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.         UBND xã luôn lãnh đạo bám sát nhiệm vụ chính trị, biết phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong cán bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế ở địa phương để tập trung lãnh đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.     
An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện tốt công tác tuyển quân hàng năm, tổ chức việc xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ rệt.
2- Hạn chế, khuyết điểm
Nguồn ngân sách nhà nước còn thấp so với nhiệm vụ đặt ra. Quy hoạch các điểm dân cư tập trung còn gặp nhiều khó khăn do phong tục tập quán của người dân tại địa phương. Một số cán bộ, công chức xã nắm bắt tình hình chưa kịp thời còn bị động, lúng túng, chất lượng hoạt động chưa cao. Hoạt động của một số thôn, làng chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tình hình học sinh bỏ học còn tồn tại ở 03 làng. Dịch vụ thương mại phát triển chậm, chưa tạo được thị trường thông thoáng trong giao lưu mua bán hàng hóa, chưa tìm được đầu ra; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng còn hạn chế, quy mô nhỏ.
Quốc phòng – an ninh ổn định, song trật tự an toàn xã hội còn phức tạp nhất là tình trạng trộm cắp nhỏ trong nhân dân.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TỪ NĂM 2016 ĐẾN  NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Quán triệt và nắm vững đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo. Đẩy nhanh phát triển KT-XH, ổn định nâng cao đời sống, tinh thần, vật chất của nhân dân, giải quyết tốt các bức xúc về xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường quốc phòng an ninh và giữ vững ANCT-TTATXH, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, lực lượng dân quân, công an từng bước vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.
Về kinh tế: Phấn đấu kinh tế, công nghiệp xây dựng 10%; Nông nghiệp 60%; Thương mại dịch vụ: 30%; Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu cấp trên giao và tổ chức tốt huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đặc biệt là xây dựng Nông thôn mới theo chương trình đến năm 2020 đạt xã Nông thôn mới. Phấn đấu  đạt các tiêu chí tiêu chí:
- Mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới cụ thể: Năm 2016: phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn NTM: Tiêu chí: 14,16. Năm 2017: phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn NTM: Tiêu chí: 2,18. Năm 2018: phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn NTM: Tiêu chí: 9,15.  Năm 2019: phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn NTM: Tiêu chí: 5,6,10. Năm 2020: phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn NTM: Tiêu chí: 11. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các Tiêu chí đã đạt.
  Văn hóa - xã hội: Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 dưới 1,3%; Phấn đấu giảm 4%/ năm, không còn hộ tái nghèo; Giải quyết việc làm 150 lao động; Đến năm 2020 tỷ lệ nhà tôn ngói hóa 99%, số hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đạt 100%; huy động 100% trẻ đến tuổi vào lớp 1, trẻ vào mẫu giáo 98%, giữ vững phổ cập bậc giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi và phổ cập THCS; Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa: 90%, giữ vững 2/5 thôn văn hóa đến năm 2020 đạt 4/5 thôn, làng văn hóa; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 20,32%.
Quốc phòng - an ninh: Thực hiện chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100%; Giữ vững ANCT-TTATXH không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn.
Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức: Phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn thể đạt trên 85% (riêng Đoàn thanh niên đạt 70%, Hội LHTN trên 90%, Hội nông dân 100%), tỷ lệ đoàn - hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên từ 70%-75%, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chính trị-xã hội đạt 40%, tỷ lệ đoàn-hội vững mạnh đạt trên 80%.
  Công tác xây dựng Đảng:
Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức để nắm chắc về phẩm chất, năng lực, trình độ, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới; lập kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.
- Xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Hàng năm tiến hành công tác đánh giá cán bộ.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực lãnh đạo, điều hành. Quan tâm phát hiện nguồn thông qua các hoạt động phong trào quần chúng ở địa phương.
- Kiện toàn hệ thống các tổ chức chính trị cơ sở.
- Phấn đấu duy trì Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “ trong sạch, vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
Phấn đấu hàng năm kết nạp đảng viên mới 10% so với tổng số đảng viên, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trên 80%, hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15%.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
          Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xã đề xuất cơ chế phân cấp quản lý các Chương trình, dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới; cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cơ chế huy động các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài để hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Tổng số vốn đầu tư cho đề án Nông thôn mới là: 30.742,6 Triệu đồng. Trong đó:  Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 25.635,6 triệu đồng. Vốn huy động đóng góp của nhân dân:  5.107,2 triệu đồng.
* Chi tiết:
- Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (từ tiêu chí số 2 đến tiêu chí số 9) là: 27.062,8 triệu đồng. Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (từ tiêu chí số 10 đến tiêu chí 13) là: 1.850 triệu đồng. Vốn  hỗ trợ cho các hoạt động Văn hóa - xã hội - môi trường (từ tiêu chí số 14 đến tiêu chí số 17) là: 1.710 triệu đồng. Vốn hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao Hệ thống chính trị và giữ vững an ninh trật tự (từ tiêu chí số 18 đến tiêu chí 19) là: 50 triệu đồng.
          - Đề nghị cấp trên xem xét về chất lượng cán bộ đào tạo, tập huấn đáp ứng Tiêu chuẩn theo Tiêu chí 18 nông thôn mới. Đưa những cán bộ, công chức có năng lực, tâm huyết để lãnh đạo, thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách để đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
hdryjmgjhg
hmfjfjhmg
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Trần Phú, TT Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3839302
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3839302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Krum Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Site map icontop.png