Giới thiệu > Thành tựu

THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN

    1- Những thành tựu đã đạt được.
    1.1-Nông nghiệp: Những năm qua nhờ làm tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân dân đã tích cực đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng như tiêu, ngô lai, mỳ cao sản, cao su, cà phê..... đã góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
    Diện tích các loại cây trồng có hiệu quả cao tăng nhanh. Năm 2010 diện tích lúa 290 ha hiện nay là 347 ha, Tiêu là1,5 năm 2015 là 13,5 ha; Mỳ cao sản 74ha ,năm2015  là 200 ha, cà phê 16,5ha,  cao su 29 ha …. Tổng diện tích cây lương thực  năm 2015 là 600 ha đạt 100 % kế hạch đề ra.
    Tổng sản lượng lương thực hàng năm đều tăng góp phần giải quyết một phần an ninh lương thực tại chổ, bình quân hàng năm đạt 1021 tấn, bình quân lương thực đầu người là 385 kg /năm, tăng 1,32 % so với chỉ tiêu kế hoạch. Bình quân thu nhập đầu người là 11,6 triệu đồng/ năm, so với 2010  là 6,8 triệu đồng.
    Về chăn nuôi : Theo tập quán thả rông, mùa khô kéo dài thiếu thức ăn, sức đề kháng yếu, một số loại dịch bệnh như: Dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng… vẫn thường xẩy ra trên địa bàn, nên số lượng đàn gia súc phát triển chậm, chất lượng chưa cao. năm 2010 tổng đàn gia súc là 2.495 con. Trong đó bò địa phương 1.500 con, bò lai 50 con; Trâu 95 con, heo 850 con, đạt 77,3% chỉ tiêu kế hoạch.
    1.2- Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng: Luôn được quan tâm lãnh đạo. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài.Nhờ sự hỗ trợ của nguồn kinh phí dịch vụ Môi trường rừng đã tạo điều kiện cho UBND xã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.Hiện  nay đã giao1000 ha rừng cho  cộng đồng làng ĐêKlong và làng Đak hre quản lý, bảo vệ đã góp phần làm cho các hành vi, vi phạm lâm luật trên địa bàn những năm qua đã giảm rõ rệt.
    1.3 -Xây dựng cơ sở hạ tầng: Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cũng như các chính sách ưu tiên đối với vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là chương trình 135  chương trình xây dựng nông thôn mới ..nên các công trình như đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
     Đường giao thông đã được Bê tông hóa đến từng thôn, làng góp phần tạo điều kiện giao thương ngày càng tốt hơn. Điện thắp sáng đã đáp ứng được nhu cầu của 99% .Nhân dân tích cực hưởng ứng  chương trình xây dựng nông thôn mới 2015 đã đạt được 4/19  tiêu chí.
    1.4- Hoạt động tài chính ngân sách xã: Chủ yếu là nguồn cân đối ngân sách cấp trên. Hàng năm việc phân bổ dự toán cũng như công tác thanh quyết toán đều đảm bảo công khai, dân chủ  theo quy định của pháp luật.
     2- Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
    2.1 -Về giáo dục: Sự nghiệp giáo dục tiếp tục có bước phát triển tích cực, công tác vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2010 là6 22 em; đến năm 2015 là  742 em) công tác duy trì sỹ số học sinh hàng năm đạt từ 95 - 97%, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất  phục vụ dạy và học cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay xã có 3 bậc học đó là Mần non, Tiểu học và THCS đã được công nhận là xã phổ cập tiểu học đúng độ tuổi  và phổ cập THCS  đúng độ tuổi, bậc học Mầm non 5 tuổi đã được công nhân năm 2013. Đội ngũ giáo viên những năm qua được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng từng bước đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.
     2.2 - Ytế: Việc khám và chữa bệnh ngày càng được quan tâm, các chương trình y tế quốc gia phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như sốt rét, bệnh lao …đã được khống chế, thường xuyên tiến hành tiêm chủng mở rộng phòng ngừa dịch bệnh đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai... Nhận thức về bảo vệ sức khỏe của nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ cũng như trang thiết bị ytế còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.
    2.3-Dân số gia đình và trẻ em: Dân số toàn xã tính đến 31 tháng 03 năm 2015 là 2.652 người so với năm 2010 là 2260  người. Bình quân tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm là 1,6% trẻ em suy dinh dưỡng hiện còn 41,7% so với đầu nhiệm kỳ là 51,6%, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm đáng kể.
    Công tác truyền thông dân số được triển khai đồng bộ góp phần nâng cao nhận thức của người  dân. Việc chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, được các cấp, các ngành quan tâm và hỗ trợ.
    2.4- Hoạt động văn hóa thông tin thể thao: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến tận các thôn làng cũng như từng người dân.
Các hoạt động  thể dục - thể thao, văn nghệ quần chúng đã được chú trọng. Mỗi thôn, làng đều có đội bóng đá, bóng chuyền và đội văn nghệ, thường xuyên tổ chức  các buổi giao lưu văn nghệ -thể dục thể thao giữa các thôn, làng nhất là vào dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các lễ hội truyền thống.
    Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được đẩy mạnh thu hút rộng rãi nhân dân tham gia và đã mang lại hiệu quả thiết thực, đến nay đã có 364/541 gia đình văn hóa và 7/8 làng văn hóa. Các thôn, làng đều có Hương ước, Quy ước,6/8 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên việc phủ sóng truyền thanh truyền hình của huyện không đến được với nhân dân trong xã do vậy những sự kiện quan trọng trong huyện nhân dân trong xã ít và chậm nắm bắt.
    Bưu điện văn hóa xã đã đi vào hoạt động tạo điều kiện cho nhân dân giao dịch thuận tiện. Báo chí và thông tin tài liệu được đảm bảo thông suốt, kịp thời đến với các thôn làng  và đã đạt chuẩn tiêu chí về xây dựng nông thôn mới .
    2.5-. Thực hiện chính sách xã hội: Thường xuyên quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công cách mạng, gia đình liệt sỹ, các thương bệnh binh. Triển khai rà soát, bổ sung hồ sơ người có công cách mạng và những người đã tham gia kháng chiến đề nghị giải quyết chế độ, chi trả kịp thời đúng chế độ theo quy định của Nhà nước. Việc triển khai thực hiện Quyết định 62 của Thủ Tướng Chính phủ  xã đã hoàn tất 51 hồ sơ trình cấp trên xem xét, đến nay có 08 hồ sơ được giải quyết.
    Công tác xóa đói giảm nghèo cũng được đẩy mạnh, lồng ghép nhiều nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện, nguồn vốn chương trình 135, Dự n hỗ trợ phát triển nông thôn huyện đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã. Tỷ lệ đói nghèo giảm xuống còn 32,16% theo tiêu chí cũ so với năm 2010 là 61.3% bình quân là 5,83% năm đạt 100%  kế hoạch. Việc giải quyết nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất cho nhân dân  được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã được ngân hàng Công thương tỉnh Gia Lai hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 20 hộ làm nhà ở, chương trình định canh định cư hỗ trợ 18 hộ làm nhà và một số nguồn vốn khác theo Chương trình 168 của Chính phủ đã góp phần giải quyết được những khó khăn, bức xúc cho nhân dân.
    3- Quốc phòng - An ninh
    a- Quốc phòng: Quốc phòng l một nhiệm vụ hết sức quan trọng và được triển khai một cách toàn diện, xây dựng nền quốc phòng tòan dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cũng như khối đại đoàn kết dân tộc.
    Cũng cố và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân được chú trọng. Huấn luyện LLDQ hng năm luôn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ lực lượng dân quân hàng năm luôn đạt từ 1,9 – 2,2% so với dân số. Công tác giao quân trong 5 năm qua luôn đạt 95% chỉ tiêu trên giao. Kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phịng - an ninh trên cơ sở phát huy tiềm năng hiện có.
    b- An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, lực lượng công an xã phát huy tốt vai tò của mình trong công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, cùng với quần chúng nhân dân kịp thời ngăn chặn các đối tượng đội lốt tôn giáo vào truyền  đạo trái phép. Nhờ vậy mà trong những năm qua đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như:  Bộ công an tặng nhiều Bằng khen và cờ luân lưu cho nhân dân và cán bộ xã về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.
    4- Xây dựng hệ thống chính trị
    4.1 - Thc hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng
    a- Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:  Luôn triển khai quán triệt nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên cũng như quần chúng nhân dân. Công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng trên cơ sở các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp, sát với thực tế của địa phương, gắn với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, thẳng thắn trong công tác tự phê và phê bình đối với những biểu hiện, hành vi sai trái để bảo vệ đường lối của Đảng.
    Cuộc vận động “Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  đi vào chiều sâu được cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ. Mỗi cán bộ đảng viên đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng, tự rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. Cũng cố niềm tin đối với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng .
    Chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ đảng viên phấn đấu. Mỗi cán bộ đảng viên đều có bài thu hoạch và hướng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo từng chuyên đề.
    Trong điều kiện hiện nay sự gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên không chỉ thể hiện ở chức trách nhiệm vụ, có lối sống trong sạch, không vi phạm các điều cấm của Đảng mà còn phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí  và các biểu hiện vi phạm khác ở chính địa phương, đơn vị mình .
    b- Công tác xây dựng tổ chức Đảng và Đảng viên: Những năm qua dưới sự  lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã. Công tác xây dựng, cũng cố các tổ chức Đảng và đảng viên luôn được quan tâm đúng mức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự gương mẫu có phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên định lập trường của giai cấp công nhân, phấn đấu theo mục đích lý tưởng của Đảng. Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc với 102 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm từ 7- 10% . Tháng 12 năm 2014 tiến  hành giải thể 01 chi bộ cơ quan theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Gia lai. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong những năm qua đều được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả hàng năm có trên 80% chi bộ đạt TSVM, 100% Đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.
    Song song với việc không ngừng xây dựng, cũng cố tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng mà còn gắn với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh.
    c-Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ: Thực hiện chính sách cán bộ, triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, bố trí  sử dụng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết TW3 khóa VIII; Nghị quyết số 42 Về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
     Xác định công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Do vậy hàng năm đều tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch theo từng chức danh. Đồng thời cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua các hình thức như: Bổ túc văn hoá cấp III cho 04 đồng chí, Đại học 05 đồng chí, 16 đồng chí tham gia các lớp sơ cấp, 6 đ/c tham gia học trung cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đi học lớp Trung cấp qun sự nn trình độ của cán bộ, đảng viên đã được nng ln từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
     d- Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng: Cơng tc kiểm tra,gim st là một trong những chức năng lnh đạo quan trọng của Đảng. Hàng năm Đảng uỷ, UBKT đảng uỷ đều xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của đảng các cấp, nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra đều thực hiện đúng quy định.
    e-Công tác dân vận: Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản có tính chất chiến lược của Đảng ta. Do vậy cấp uỷ luôn quan tâm và làm tốt công tác dân vận, cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân cùng tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bằng nhiều hình thức như: Hằng năm thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá đối với cán bộ đảng viên nơi công tác cũng như nơi cư trú. Phân công từng đồng chí cấp ủy cùng các ban, ngành đoàn thể phụ trách các thôn, làng vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực lao động sản xuất và nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lôi kéo của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh và đẩy lùi các phần tử đội lốt tôn giáo để truyền đạo trái phép.
    f- Về thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xấy dựng Đảng hiện nay”:
Ban Thường vụ đảng ủy đ quan tm triển khai qun triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XI) chặt chẽ, nghiêm túc đúng mục đích yêu cầu đề ra. Ban thường vụ Đảng ủy đ tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc ,công khai , đúng quy trình và bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết .Ngay sau khi kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, BCH, các chi ủy chi bộ trực thuộc và đảng viên, đã có những biện pháp khắc phục, sữa chữa .Kết quả bước đầu đ tại được sự chuyển biến tích cực, chấn chỉnh một số yếu kém góp phần ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tiêu cực.
     4.2- Công tác xây dựng chính quyền: Xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên trong bộ máy chính quyền. Bố trí sắp xếp lại các chức danh cho phù hợp với trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức xã và giới thiệu người ứng cử vào HĐND, các chức danh UBND. Thay thế các Thôn trưởng,Công an viên không hòan thành nhiệm vụ để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Thôn .
    Nâng cao vai trò giám sát của HĐND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của địa phương. Coi trọng mối quan hệ giữa HĐND& UBND cũng như các khối đoàn thể để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
    4.3- Mặt trận và các đoàn thể
    Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có vai trị quan trọng trong việc tập hợp, vận động đoàn kết rộng ri trong nhn dn, cùng với cả hệ thống chính trị chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, php luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, x hội, quốc phịng an ninh đến mọi tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia  vào các tổ chức đoàn thể đạt trên 80% so với dân số.
    Lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức đoàn thể về định hướng công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả các chương trình thi đua yêu nước. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, Măt trận và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng các chương trình hành động như: Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào tuổi trẻ giữ nước, phong trào sản xuất giỏi, Cựu chiến binh gương mẫu, câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3….đã góp phần tạo nên sự ổn định về chính trị xã hội trong những năm qua......

hoavan.png

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Làng Đăk Bớt, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: @gialai.gov.vn

contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:
Ban biên tập: Cổng thông tin huyện Mang Yang
Chịu trách nhiệm chính: Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông