Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Công khai ngân sách

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1612/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện mang yang
18a/BC-UBND 31/01/2022 Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công năm 2021
2582/QĐ-UBND 24/01/2022 Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của huyện MangYang
1437/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định V.v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Mang Yang
1198/QĐ-UBND 21/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mang Yang
47/BC-UBND 17/02/2020 Báo cáo giám sát, tổng thể đầu tư năm 2019
33/BC-UBND 11/02/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
3899/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Mang Yang
570/BC-UBND 25/11/2019 Báo cáo Kết quả công tác CCHC năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
1931/QĐ-UBDN 29/07/2019 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Mang Yang
   1