TÀI LIỆU HỌP KỲ HỌP THỨ TÁM  HĐND HUYỆN KHÓA V NHIỆM KỲ 2021-2026I. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Chuong-trinh-ky-hop-(1).pdf


12-Thong-bao-56-ngay-09-12-2022-cua-Uy-ban-MTTQVN-huyen-(9).PDF


QH-NHIEM-VU-DC-QHC-TT-KON-DONG-HUYEN-MANG-YANG-18-10-2022-GHEP-(2).pdf
Cong-van-2269-ngay-19-12-2022.pdf


II. TỜ TRÌNHTo-trinh-30-ngay-09-12-2022-cua-HĐND-huyen(-Ban-chuan)-(4).PDF


15-10-To-trinh-đe-nghi-phe-chuan-du-toan-thu-chi-nam-2023-(5).pdf

4-To-trinh-va-du-thao-Nghi-quyet-mien-nhiem-UV-UBND-huyen-(1).PDF


4-To-trinh-va-Du-thao-Nghi-quyet-bau-bo-sung-UV-UBND-huyen-(1).PDF


14-2-To-trinh-31-ngay-09-12-2022-cua-HĐND-(1).PDF


15-1-To-trinh-đe-nghi-đieu-chinh-du-toan-chi-ngan-sach-2022-(1).pdf


15-2-To-trinh-2-thong-qua-phuong-an-su-dung-nguon-tang-thu-nam-2022-(1).pdf


15-3-To-trinh-đieu-chinh-đau-tu-cong-giai-đoan-2021-2025-(1).pdf


15-4-To-trinh-đe-nghi-đieu-chinh-ke-hoach-đau-tu-cong-nam-2022-(2).PDF


15-5-To-trinh-thong-qua-ke-hoach-đau-tu-cong-2023-(2).pdf


15-6-To-trinh-thong-qua-ke-hoach-von-KCH-kenh-muong-2023-(7).pdf


15-7-To-trinh-phan-bo-von-3-Chuong-trinh-MTQG-2023-(1).pdf


15-8-DT-Nghi-quyet-đieu-chinh-3-Chuong-trinh-MTQG-2022.pdf


15-8-To-trinh-đe-nghi-đieu-chinh-3-Chuong-trinh-MTQG-2022-(1).pdf


15-9-To-trinh-đe-nghi-đieu-chinh-3-Chuong-trinh-MTQG-2021-2025-(1).pdf


15-10-To-trinh-đe-nghi-phe-chuan-du-toan-thu-chi-nam-2023-(1).pdf


15-11-To-trinh-va-DT-Nghi-quyet-bai-bo-Nghi-quyet-22-(1).PDF


15-12-To-trinh-va-DT-Nghi-quyet-Ke-hoach-su-dung-đat-2023-(1).PDF


15-13-To-trinh-va-DT-Nghi-quyet-nhiem-vu-Quy-hoach-TT-Kon-Dong-(2).PDF
III. BÁO CÁO


Bao-cao-108-ngay-19-12-2022-cua-Ban-Dan-toc.PDF


Bao-cao-109-ngay-19-12-2022-cua-Ban-Dan-toc.PDF


Bao-cao-110-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-111-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KT-XH.PDF


Bao-cao-112-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KT-XH.PDF


Bao-cao-113-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-114-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KT-XH.PDF


Bao-cao-115-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-116-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-117-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-118-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-120-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-121-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-122-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-123-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-124-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-125-ngay-19-12-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-127-ngay-19-12-2022-cua-TT-HĐND.pdf


Bao-cao-810-ngay-19-12-2022.pdf


Bao-cao-so-128-ngay-19-12-2022-cua-ĐGS-TT-HĐND.pdfBao-cao-107-ngay-19-12-2002-cua-Ban-Phap-Che.PDF


Bao-cao-106-ngay-19-12-2022-cua-Ban-Phap-che-HĐND-huyen.PDF


5-Bao-cao-90-ngay-23-11-2022-cua-HĐND-huyen.PDF


6-1-Bao-cao-103-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


7-Bao-cao-806-ngay-15-12-2022(-Bao-cao-nam-cua-UBND-huyen).PDF


8-Bao-cao-773-ngay-05-12-2022-cua-VKSND-huyen.PDF


9-Bao-cao-84-ngay-30-11-2022-cua-TAND-huyen.PDF


10-Bao-cao-so-142-ngay-29-11-2022-cua-CCTHA-huyen.PDF


11-1-Bao-cao-770-ngay-05-12-2022(-ban-đong-dau).PDF


11-2-Bao-cao-771-ngay-05-12-2022(-Đa-đong-dau).PDF


11-3-BC-768-ket-qua-cong-tac-thanh-tra,-tiep-cong-dan,-giai-quyet-khieu-nai,-to-cao-va-
phong,-chong-tham-nhung-(2)-signed-signed.pdf


11-4-Bao-cao-769-ngay-05-12-2022(-đa-đong-dau).PDF


11-5-Bao-cao-782-ngay-07-12-2022.PDF


14-3-Bao-cao-92-ngay-07-12-2022-cua-HĐND-huyen.PDF


16-Bao-cao-93-ngay-09-12-2022-cua-Ban-Dan-toc.PDF


16-Bao-cao-94-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


16-Bao-cao-95-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


16-Bao-cao-96-ngay-12-12-2022-cua-Ban-phap-che.PDF


16-Bao-cao-97-ngay-12-12-2022-cua-Ban-phap-che.PDF


16-Bao-cao-98-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


16-Bao-cao-99-ngay-12-12-2022.PDF


16-Bao-cao-100-ngay-12-12-2022-cua-Ban-phap-che.PDF


16-Bao-cao-101-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


16-Bao-cao-102-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


16-Bao-cao-104-ngay-12-12-2022-cua-Ban-Phap-che.PDF


17-2-Bao-cao-91-ngay-07-signed-12-2022-cua-HĐND-huyen-(1).PDF
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT15-1-DT-Nghi-quyet-đieu-chinh-du-toan-chi-ngan-sach-nam-2022.pdf


15-2-DT-NGhi-quyet-Phuong-an-su-dung-nguon-tang-thu-2022-đot-2.pdf


15-3-DT-Nghi-quyet-đieu-chinh-đau-tu-cong-trung-han-2021-2025-(2).pdf15-4-DT-Nghi-quyet-đieu-chinh-ke-hoach-đau-tu-cong-2022.pdf


15-5-DT-Nghi-quyet-đau-tu-cong-2023.pdf


15-6-DT-NQ-phan-bo-von-KCH-KM-2023-đot-1.pdf


15-7-DT-Nghi-quyet-3-Chuong-trinh-MTQG-2023.pdf


15-9-DT-Nghi-quyet-đieu-chinh-3-Chuong-trinh-MTQG-2021-2025.pdf15-10-DT-Nghi-quyet-du-toan-thu-chi-2023-(2).pdf


23-DT-Nghi-quyet-ve-tinh-hinh-thuc-hien-KH-phat-trien-kTXH,-QP-AN-nam-2022.PDF


 

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png