Tờ trình1. 4-To-trinh-56-cua-HĐND-ve-cho-thoi-lam-nhiem-vu-đai-bieu.pdf


2. 5-To-trinh-84-ngay-18-6-2020-cua-UBND-huyen-ve-viec-bau-bo-sung-Uy-vien-UBND-huyen-MangYang-khoa-IV,-nhiem-ky-2016-2021.PDF


3. 15-1-To-trinh-63-ngay-21-5-2020-cua-UBND-ve-viec-thong-nhat-giam-so-bo-sung-can-doi-cua-ngan-sach-cap-xa.PDF


4. 15-2-To-trinh-86-ngay-22-6-2020-ve-viec-đe-nghi-phe-chuan-quyet-toan-thu-chi-ngan-sach-nam-2019.PDF


5. 15-3-To-trinh-88-ngay-22-6-2020-cua-UBND-huyen-ve-viec-đe-nghi-đieu-chinh-bo-sung-NQ-40.PDF


6. 15-4-To-trinh-89-VV-đieu-chinh-chu-truong-đau-tu-đuong-noi-thi.pdf


7. 15-5-To-trinh-91-ngay-23-6-2020-Vv-chu-truong-đau-tu-du-an-Lam-moi-san-khau,-cong-hoi.PDF


8. 15-6-To-trinh-92-ngay-23-6-2020-ve-viec-QĐ-chu-truong-đau-tu-Lap-đat-bang-khau-hieu-đien-tu-Tru-so.PDF


9. 15-7-To-trinh-90-ngay-23-6-2020-Vv-chu-truong-đau-tu-du-an-Nang-cap,-cai-tao-cong-hang-rao,-nha-đe-xe-tru-so-HĐND.PDF


10. 15-8-To-trinh-93-ngay-23-6-2020-c-ve-viec-QĐ-đieu-chinh,-bo-sung-mot-so-du-an-vao-KH-đau-tu-cong-trung-han.PDF 


11. 15-9-To-trinh-79-ngay-15-6-2020-đe-nghi-phe-chuan-đieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-KonDong.PDF


12. 15-10-To-trinh-78-ngay-15-6-2020-ve-viec-đe-nghi-phe-chuan-đo-an-đieu-chinh-Quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-Cum-CN-TTCN-(1).PDF


13. 15-11-To-trinh-95-ngay-24-6-2020-VV-thong-qua-đo-an-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-khu-TTTM-huyen.PDF
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png