BÁO CÁO

 
1.  6-Bao-cao-157-ngay-09-12-ve-tinh-hinh-to-chuc-va-hoat-đong-cua-TT-HĐND-nam-2020.pdf


2.  7-Bao-cao-655-ngay-10-12-Bao-cao-nam-2020-cua-UBND-huyen.pdf


3.  9-Bao-cao-so-01-ngay-01-12-cua-VKSND-huyen.pdf


4.  10-Bao-cao-45-ngay-20-11-cua-TAND-huyen.pdf


5.  11-Bao-cao-91-ngay-04-12-cua-chi-cuc-THADS.pdf


6.  14-1-Bao-cao-641-ngay-07-12-ve-ket-qua-cong-tac-thanh-tra,-giai-quyet-KNTC-nam-2020.pdf


7.  14-2-Bao-cao-640-ngay-07-12-ve-ket-qua-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi.pdf


8.  14-3-Bao-cao-639-ngay-03-12-ve-cong-tac-phong,-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-nam-2020.pdf


9.  14-4-Bao-cao-642-ngay-07-12-ve-tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nam-2020.pdf


10.  14-6-Bao-cao-628-ngay-27-11-cua-UBND-huyen-ve-Giai-quyet-KNCT-ky-hop-11.PDF


11.  16-4-To-trinh-186-ngay-23-thang-11-ve-giai-the-phong-Y-te.pdf


12.  16-6-To-trinh-194-ve-ho-tro-kinh-phi-gan-giao-duc-voi-đao-tao-nghe.pdf


13.  18-1-Bao-cao-158-ngay-09-12-cua-HĐND-ve-giai-quyet-phat-sinh-giua-2-ky-hop.pdf


14.  18-4-Bao-cao-156-ngay-02-12-ve-tong-hop-KNCT-truoc-ky-hop-thu-12.pdf


15.  5-1-Bao-cao-tham-tra-cua-Ban-Phap-che.pdf


16.  12-1-Bao-cao-160-ngay-15-12-ve-tinh-hinh-cong-tac-nam-2020-cua-Ban-Phap-che.pdf


17.  12-2-bao-cao-164-ve-cong-tac-nam-cua-Ban-Dan-toc.pdf


18. 12-3-Bao-cao-166-ve-cong-tac-nam-cua-Ban-KTXH.pdf


19.  18-1-Bao-cao-tham-tra-cua-Ban-Phap-che.pdf


20.  18-2-Bao-cao-167-tham-tra-cac-to-trinh,-NQ-cua-Ban-KTXH.pdf


21.  19-3-Bao-cao-159-ngay-15-12-cua-HĐND-huyen-ve-ket-qua-giam-sat-viec-giai-quyet-KNCT-ky-hop-11.pdf

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png