BÁO CÁO
 HỌP HĐND HUYỆN KỲ HỌP THỨ HAI KHÓA V NHIỆM KỲ 2021-2026


 
1.4. -Bao-cao-6-thang-cua-Thuong-truc-HĐND-(1).pdf

2.5-Bao-cao-397-ngay-20-7-2021-cong-tac-6-thang-đau-nam-UBND-huyen-.PDF

3.7-1-Bao-cao-cong-tac-thanh-tra,-giai-quyet-đon-thu-khieu-nai-to-cao.PDF

4.7-2-Bao-cao-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi.PDF

5.7-3-Bao-cao-tinh-hinh-đau-tranh-phong,-chong-toi-pham-va-VPPL.PDF

6.7-4-Bao-cao-chi-nguon-du-phong-6-thang-đau-nam.PDF

7.7-6-Bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-2020.PDF

8.7-5-Bao-cao-tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-6-thang-đau-nam.PDF

9.8-1-Bao-cao-6-thang-Ban-phap-che.PDF

10.8-2-Bao-cao-6-thang-Ban-Dan-toc.pdf

11.9-Bao-cao-441-ngay-15-7-2021-cua-VKS.PDF

12.10-Bao-cao-28-ngay-16-7-2021-cua-TAND.PDF

13.12-3-Bao-cao-ket-qua-giai-quyet-cac-van-đe-phat-sinh-giua-2-ky-hop.pdf


14. Ket qua cong tic tham gia xay dkrng chinh quyen cua Uy ban MTTQ Viet Nam huyen Mang Yang 6 thang dau nam 2021 va mat so kien nghi dOi HOi dOng nhan dan va Uy ban nhan dan huyen

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png