TÀI LIỆU
KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND HUYỆN KHOÁ V NHIỆM KỲ 2021-2026


 

 
1-Giay-moi-hop-(8).PDF


2-Giay-trieu-tap-(8).PDF


2-1-Thong-bao-12-ngay-11-12-2021-cua-HĐND-huyen-ve-viec-thay-đoi-thoi-gian-hop-HĐND.PDF


3-Chuong-trinh-ky-hop-thu-Tu.pdf


4-1-Bao-cao-20-ngay-29-11-2021-cua-HĐND-huyen-(bao-cao-cong-tac-nam).PDF


4-2-Bao-cao-19-ngay-29-11-2021-cua-HĐND-huyen-(tong-hop-KNCT).PDF


4-3-Bao-cao-21-ngay-10-12-2021-cua-HĐND-huyen-(giam-sat-KNCT).PDF


4-4-To-trinh-19-ngay-03-12-2021-cua-TT-HĐND-huyen-(to-chuc-ky-hop-thuong-le).PDF


4-5-To-trinh-18-ngay-03-12-2021-cua-TT-HĐND-huyen-(đieu-chinh-NQ-40-KH-giam-sat).PDF


6-1-Bao-cao-901-ngay-09-12-2021-cua-UBND-huyen-(Bao-cao-nam).PDF


6-2-Bao-cao-909-ngay-10-12-2021-cua-UBND-huyen-(tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach).PDF


6-3-Bao-cao-910-ngay-10-12-2021-cua-UBND-huyen-(chi-nguon-du-phong).PDF


6-4-Bao-cao-869-ngay-02-12-2021-cua-UBND-huyen-(thanh-tra-KNTC-PCTN).PDF


6-5-Bao-cao-892-ngay-07-12-2021-cua-UBND-huyen-(phong-chong-toi-pham).PDF


6-6-1-To-trinh-317-ngay-10-12-2021-(nha-luu-tru-sua-chua-phong-lam-viec-HU).PDF


6-6-2-To-trinh-320-ngay-10-12-2021-(đau-tu-cong-gđ-2021-2025).PDF


6-6-3-To-trinh-322-ngay-10-12-2021(đau-tu-cong-nam-2021).PDF


6-7-To-trinh-323-ngay-10-12-2021-(KH-đau-tu-cong-2022).PDF


6-8-To-trinh-330-ngay-12-12-2021-(thu-chi-ngan-sach-2022).PDF


7-1-Bao-cao-751-ngay-06-12-2021-cua-VKS.PDF


7-2-Bao-cao-49-ngay-02-12-2021-cua-TAND-huyen.PDF


7-3-Bao-cao-85-ngay-30-9-2021-cua-CCTHADS.PDF


8-Thong-bao-49-ngay-08-12-2021-cua-Uy-ban-MTTQVN-huyen.PDF


10-1-Bao-cao-911-ngay-10-12-2021-cua-UBND-huyen-(tien-đo-lang-Do-Nau).PDF


10-2-To-trinh-319-ngay-10-12-2021-(quy-hoach-chung-Kon-Thup)-(4).PDF


10-3-To-trinh-328-ngay-10-12-2021-(-ke-hoach-von-GTNT-kenh-muong-2022)-(2).PDF


12-Cong-van-2337-ngay-11-12-2021-cua-UBND-huyen-(tra-loi-KNCT)-(3).PDF
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png