TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10 CHÍNH THỨC

 
1.  1-Chuong-trinh-ky-hop-thu-Muoi.pdf


2.  21-To-trinh-so-228-ngay-16-12-2019-ve-phan-bo-ngan-sach-nam-2020.PDF


3.  22-To-trinh-so-230-ngay-16-12-2019-ve-ke-hoach-đau-tu-cong-nguon-von-tinh-phan-cap.PDF


4.  23-To-trinh-so-229-ngay-16-12-2019-ve-đieu-chinh-ke-hoach-đau-tu-cong-2020.PDF


5.  30-Bao-cao-so-130-ngay-16-12-2019-cua-HĐND-huyen-ve-ket-qua-giam-sat-KNCT-ky-hop-9.PDF


6. 1-To-trinh-so-49-ngay-10-12-2019-cua-HĐND-cho-thoi-lam-nhiem-vu-đai-bieu-HĐND-huyen-(1).pdf7. 2-To-trinh-so-201-ngay-26-11-2019-cua-UBND-huyen-ve-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-UBND-huyen-(2).pdf


8. 3-To-trinh-so-52-ngay-22-11-2019-cua-TAND-huyen-ve-mien-nhiem-Hoi-tham-nhan-dan.pdf


9. 4-Bao-cao-so-127-ngay-16-12-2019-tham-tra-cac-To-trinh-cua-Ban-Phap-Che.PDF


10. 5-Bao-cao-so-125-ngay-12-12-2019-cua-HĐND-ve-tinh-hinh-to-chuc-va-hoat-đong-nam-2019,-phuong-huong,-nhiem-vu-2020.PDF


11. 6-Bao-cao-so-605-ngay-10-12-209-cua-UBND-huyen-ve-tinh-hinh-KTXH-nam-2019-(1).pdf


12. 7-Thong-bao-06-ngay-05-12-2019-cua-UBMTTQ-huyen-(2).PDF


13. 8-Thong-bao-ket-qua-ky-hop-thu-Muoi-mot-HĐND-tinh-Khoa-XI.pdf


14. 9-Bao-cao-126-ngay-16-12-2019-tinh-hinh-cong-tac-nam-2019-cua-Ban-Phap-Che.PDF


15. 9-Bao-cao-so-122-ngay-29-11-2019-cua-Ban-Dan-toc-ve-tinh-hinh-cong-tac-nam-2019.PDF


16. 10-Bao-cao-so-584-ngay-05-12-2019-cua-UBND-huyen-ve-tinh-hinh-cong-tac-tiep-dan,-giai-quyet-đon-thu-KNTC-nam-2019.PDF


17. 11-Bao-cao-so-567-ngay-22-11-2019-cua-UBND-huyen-ve-tinh-hinh-cong-tac-đau-tranh-phong-chong-toi-pham-nam-2019-(2).pdf


18. 12-Bao-cao-so-609-ve-tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nam-2019-va-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nam-2020.PDF


19.13-Bao-cao-so-592-ngay-06-12-2019-cua-UBND-huyen-ve-tinh-hinh-chi-ngan-sach-tu-nguon-du-phong-nam-2019.pdf


20. 14-Bao-cao-so-576-ngay-28-11-2019-cua-UBND-huyen-ve-ket-qua-giai-quyet-cac-KNCT-tai-ky-hop-thu-Chin.PDF


21. 15-Bao-cao-so-09-ngay-04-12-2019-cua-VKSND-huyen-ve-tinh-hinh-cong-tac-nam-2019.PDF


22. 16-Bao-cao-so-59-ngay-06-12-2019-cua-TAND-huyen-ve-tinh-hinh-cong-tac-nam-2019.pdf


23. 17-Bao-cao-so-159-ngay-11-11-2019-cua-Chi-cuc-THADS-huyen-ve-tinh-hinh-cong-tac-nam-2019.PDF


24. 18-To-trinh-so-50-ngay-10-12-2019-cua-HĐND-ve-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2020.pdf


25. 19-To-trinh-so-52-ngay-12-12-2019-cua-HĐND-ve-thanh-lap-ĐGS-tinh-hinh-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-đoi-voi-cac-truong-hoc-tren-đia-ban.pdf


26. 20-To-trinh-so-51-ngay-12-12-2019-cua-HĐND-ve-thanh-lap-đoan-giam-sat-thuc-hien-cac-quy-đinh-cua-phap-luat-ve-cap-phep-kinh-doanh.pdf


27. 22-To-trinh-so-215-ngay-06-12-2019-cua-UBND-huyen-ve-thong-qua-KH-đau-tu-cong-nam-2020-thuoc-nguon-von-tinh-phan-cap-cho-huyen-quyet-đinh-đa.pdf


28. 23-To-trinh-so-214-ngay-06-12-2019-cua-UBND-huyen-ve-đieu-chinh,-bo-sung-danh-muc-đau-tu-cong-trung-han-giai-đoan-2016-2020.pdf


29. 24-To-trinh-so-217-ngay-11-12-2019-cua-UBND-huyen-ve-xin-chu-truong-ho-tro-hoc-sinh-ban-tru-dan-nuoi-tai-Đak-Jo-Ta.pdf


30. 25-To-trinh-so-209-ngay-03-12-2019-cua-UBND-huyen-ve-đe-nghi-thong-qua-KH-SDĐ-huyen-Mang-Yang-nam-2020.pdf


31. 26-To-trinh-226-ngay-16-12-2019-ve-viec-ho-tro-KP-gan-GD-voi-đao-tao-nghe-nam-2020.PDF


32. 27-To-trinh-227-ngay-16-12-2019-ve-viec-đe-nghi-phe-chuan-đo-an-đieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-cum-CN-TTCN-(-Mo-rong).PDF


33. 28-Bao-cao-128-ngay-16-12-2019-tham-tra-cac-bao-cao-cua-ban-phap-che.PDF


34. 29-Bao-cao-so-124-ngay-12-12-2019-cua-HĐND-ve-ket-qua-giai-quyet-nhung-van-đe-phat-sinh-giua-hai-ky-hop(-tu-01-7-đen-10-12-2019).pdf


35. 31-Bao-cao-129-ngay-16-12-2019-cua-HĐND-huyen-ve-giam-sat-ATTP.PDF


36. 32-Bao-cao-so-120-ngay-28-11-2019-cua-HĐND-huyen-ve-tong-hop-KNCT-truoc-ky-hop.PDF


37. 34-Du-thao-Nghi-quyet-tinh-hinh-KTXH-nam-2019,-nhiem-vu-nam-2020.pdf


38. Giay-moi.pdf


39. THong-bao-71-ngay-29-10-2019-ve-chuan-bi-noi-dung,-chuong-trinh-ky-hop.PDF


40. Thong-bao-ket-qua-ky-hop-thu-Muoi-mot.pdf42. 1-Nghi-quyet-cho-thoi-lam-nhiem-vu-đai-bieu-HĐND-huyen.pdf


43. 2-Nghi-quyet-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-UBND-huyen.pdf


44. 3-Nghi-quyet-mien-nhiem-Hoi-tham-nhan-dan.PDF


45. 4-Nghi-quyet-ve-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2020.pdf


46. 5-Nghi-quyet-thanh-lap-02-đoan-giam-sat-chuyen-đe-nam-2020.PDF


47. 6-Nghi-quyet-phe-chuan-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nam-2020.PDF


48. 7-Nghi-quyet-KH-đau-tu-cong-thuoc-nguon-von-tinh-phan-cap-huyen-đau-tu.PDF


49. 8-Nghi-quyet-đieu-chinh,-bo-sung-KH-đau-tu-cong-nam-2020.PDF


50. 9-Bao-cao-133-bao-cao-nam-2019-cua-Ban-KT-XH.PDF


51. 10-Nghi-quyet-ho-tro-KP-gan-GD-voi-đao-tao-nghe-nam-2020.pdf


52. 11-Nghi-quyet-thong-qua-KH-SDĐ-huyen-Mang-Yang-nam-2020.pdf


53. 12-Nghi-quyet-đieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-cum-CN-TTCN-(-Mo-rong).pdf


54. 13-Nghi-quyet-ve-ket-qua-giai-quyet-nhung-van-đe-phat-sinh-giua-hai-ky-hop.pdf


55. 14-Nghi-quyet-KTXH-nam-2020.PDF


56. 28-Bao-cao-131-bao-cao-tham-tra-To-trinh-so-209-cua-Ban-KT-XH.PDF


57. 28-Bao-cao-132-BC-tham-tra-cac-to-trinh,-bao-cao-cua-Ban-KT-XH.PDF


78. 33-Cong-van-1626-ngay-18-12-ve-tra-loi-KNCT.PDF
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png