VỊ TRÍ CHỨC NĂNG 12 PHÒNG CHUYÊN MÔN 
 
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
Chánh văn phòng: Đ/c Võ Ngọc Tuấn; ĐT: 0983225680
Phó Chánh Văn phòng: 
Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Văn Định; ĐT: 0907060928
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Đ/c Mail: vpmangyang@gmail.com

2. Phòng Nội vụ huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Trần Thị Mỹ Liên; ĐT: 0906537479
Phó Trưởng phòng: Đ/c Phan Văn Cường; ĐT: 0935803799
Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thành Thận; ĐT: 0969894279
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
Đ/c Mail: noivu.mangyang@gialai.gov.vn

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đ/c Mỹ Hạnh; ĐT: 0919136945
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Mỹ Hạnh; ĐT: 0972483754
Phó Trưởng phòng: 
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
Đ/d mail:  taichinhkehoachmy@gmail.com

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a. Thành phần lãnh đạo: 
Trưởng phòng: Đ/c Võ Lê Xuân Thiện; ĐT: 0982346777
 Phó Trưởng phòng: Tôn Khánh Toàn; ĐT: 0974305779
 Phó Trưởng phòng: Đ/c Phan Thị Ngọc Phượng; ĐT: 0987898177
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.
Đ/c mail: tainguyenmoitruongmy@gmail.com

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Hải; ĐT: 0983158005
Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Vĩnh Hoàng; ĐT: 0985782244
Phó Trưởng phòng: 
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
Đ/c mail: gddt.mangyang@gialai.gov,vn

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Trần Văn Bảng; ĐT: 0982207767 
Phó Trưởng phòng: Đ/c Đỗ Ngọc Thiện; ĐT: 0905033747
Phó Trưởng phòng: Đ/c
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.Đ
Đ/c mail: laodongtbxhmy@gmail.com

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Võ Minh Quang; ĐT: 0905823779
Phó Trưởng phòng: Đ/c Võ Văn Vinh; ĐT: 0983852823
Phó Trưởng phòng: Đ/c Phan Thị Dung; ĐT: 0378954745
b. Chức năng, nhiệm vụ: : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;
Đ/c mail: nongnghiepmangyang@gmail.com

8. Thanh tra huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
Chánh thanh tra: Đ/c Nguyễn Xuân Can; ĐT: 02693505078
Phó Chánh thanh tra: Đ/c Nguyễn Duy Dương; ĐT: 0903552822
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Đ/c mail: thanhtra.mangyang@gialai.gov.vn

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đ/c Trần Nam Danh; ĐT: 0979882225
Phó Trưởng phòng: 
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
Đ/c mail ktht.mangyang@gialai.gov.vn

10. Phòng Văn hoá và Thông tin:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đ/c Võ Văn Sơn; ĐT: 0962457555
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng; ĐT: 0983059357
b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
Đ/c Mail: vhttmangyang7979@gmail.com

11. Phòng Tư pháp:
a. Thành phần lãnh đạo: 
Trưởng phòng: Đ/c Thân Văn Thái; ĐT: 0905547858
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thuận; ĐT: 0985430400
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
Đ/c mail: phongtuphapmy@gmail.com

12. Phòng Dân tộc:
a. Thành phần lãnh đạo:
Quyền Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Tiến Sỹ; ĐT: 0913252336
Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Tấn Hy; ĐT: 0964772213
b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc;
Đ/c mail: phongdantoc.my@gmail.com


         
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png