Giới thiệu  |   Liên hệ 
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
Tờ trình về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mang Yang Tờ trình
Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Mang Yang Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2022 Tờ trình
Tờ trình về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022 Tờ trình
Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Hội trường UBND huyện Mang Yang Tờ trình
Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mang Yang Nghị quyết
Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên đại bàn huyện Mang Yang Nghị quyết
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Mang Yang Nghị quyết
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Mang Yang Nghị quyết
Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 Nghị quyết
Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 Nghị quyết
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: cải tạo Hội trường UBND huyện Mang Yang Nghị quyết