Giới thiệu  |   Liên hệ 
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
Giấy mời kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu liên quan
Giấy triệu tập kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu liên quan
Chương trình kỳ họp thứ nam, HĐND huyện khóa V Chương trình
Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ VIệt Nam huyện 6 tháng đầu năm và một số kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện Thông báo
Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tờ trình
Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Mang Yang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tờ trình
Tờ trình về việc bầu bổ sung chức năm Ủy viên UBND huyện Mang Yang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tờ trình
Tờ trình chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023 Tờ trình
Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo trong Nghị quyết số: 96/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH. QP-AN năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 Tờ trình
Tờ trình về việc thông qua phương án sử dụng nguồn kết dư, tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2021 Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tờ trình
Tờ trình về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Tờ trình
Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mang Yang Tờ trình
Tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án: đường đi khu sản xuất từ làng Kret Krot qua làng Bok Ayơ, xã H'ra Tờ trình
Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Đường vào làng Đê Koon, xã H'ra, huyện Mang Yang Tờ trình
Tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà để xe, sân bê tông nhà làm việc Huyện ủy Tờ trình
Tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường đi khu sản xuất từ làng Plei Atu, xã Ayun Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2022 Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Tờ trình
Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số: 05/BC-TA ngày 16/06/2022 của Tòa án Nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa án 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án 06 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số: 367/BC-VKS ngày 16/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang trình Kỳ họp thứ năm, HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Báo cáo
Báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số 23/TTr-HĐND ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Báo cáo
Báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số: 86/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Mang Yang khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Báo cáo
Báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số: 85/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Mang Yang khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Báo cáo
Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số: 88/BC-CCTHADS ngày 23/6/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
Báo cáo kết quat thẩm tra báo cáo số: 461/BC-UBND ngày 4/7/2022 của UBND huyện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số: 449/BC-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2022 Báo cáo
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
Báo cáo của viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang trình kỳ họp thứ năm, HND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Báo cáo
Báo cáo kết quả công tác tòa án 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
Báo cáo công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trình tại kỳ họp thứ năm - HĐND huyện Mang Yang khóa V Báo cáo
Báo cáo tình hình chi ngân sách từ nguồn dự phòng 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo
Bào cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
   1