Giới thiệu  |   Liên hệ 
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV Tờ trình
Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Mang Yang khóa IV Tờ trình
V/v thống nhất giảm số bổ sung cân đối của ngân sách cấp xã Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 Tờ trình
Tờ trình 89 ngày 23 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 91 ngày 23 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 92 ngày 23 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 90 ngày 23 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 93 ngày 23 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 79 ngày 15 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 78 ngày 15 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 95 ngày 24 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 56 ngày 23 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 84 ngày 18 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 63 ngày 21 tháng 5 năm 2020 Tờ trình
Tờ trình 88 ngày 22 tháng 6 năm 2020 Tờ trình
Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV Nghị quyết
Nghị quyết cho bầu bổ sung chứ danh Nghị quyết
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021 Nghị quyết
Nghị quyết về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh Nghị quyết
Nghị quyết về giảm số bổ sung cân đối ngân sách xã Nghị quyết
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi Ngân sách năm 2019 Tờ trình
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 40 Nghị quyết
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nghị quyết
Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương dự án Nghị quyết
Nghị quyết về việc phê duyệt lắp đặt bảng khẩu hiệu điện tử Nghị quyết
Nghị quyết về việc nâng cấp, cải tạo trụ sở HĐND huyện và Nhà khách của huyện Nghị quyết
Nghị quyết về việc bổ sung một số dự án giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng Nghị quyết
Nghị quyết về việc điều chỉnh chi tiết xây dựng Khu trung tâm huyện Mang Yang Nghị quyết
Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN Nghị quyết