Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Thành tựu giai đoạn 2010-2021

THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2010-2021

       Trong 05 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Mang Yang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 08 chỉ tiêu đạt; ỉ 1 chỉ tiêu vượt). Nổi bật, kinh tể tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác đầu tư xây dựng được quan tâm, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu; hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng được quan tâm, phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết cơ bản hoạt động của tà đạo “Hà Mòn”; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế. Công tác cải cách tư pháp phòng, chổng tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên các mặt; đoàn kết nội bộ trong Đảng được giữ vững, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có tiến bộ, khối đại đoàn kểt dân tộc được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được kết quả tích cực. Hệ thống chính trị ở cơ sở có chuyển biến. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung hoạt động hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xả hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
        Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI còn có những hạn ché nhất định; 04/23 chỉ tiêu chưa đạt; kết quả thực hiện một so chương trình trọng tâm chưa cao. Tinh hình sản xuất một số lĩnh vực gặp khó khăn, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn che, chưa tạo được sức lan tỏa, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp; thu ngân sách trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân của tỉnh. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đề ra; du lịch chậm phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng; kết quả giảm nghèo chưa bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yểu tố phức tạp, công tác nắm, dự báo tình hình có thời điểm chưa kịp thời. Công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế nhất định, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội cỏ lúc còn chậm. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế. Năng lực quản lý, điêu hành của chính quyền các cấp có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa phát huy tốt nguồn lực và khả nàng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Nguyên nhân của những kết quả đạt được: Được sự quan tâm lãnh đạo, chì đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các sở, ban ngành, đoàn thể cùa tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thong chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, kết hợp với sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong huyện. Nguyên nhân của những hạn chế: Thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và giá cả một sổ mặt hàng nông sản ở mức thấp, đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Một số chỉ tiêu đề ra quá cao, ngoài thầm quyền, khả năng lãnh đạo thực hiện của Huyện ủy. Việc dự báo, định hướng phát triển, khả năng huy động các nguồn lực chưa sát thực tế; một số giải pháp thực hiện chưa mang tính khả thi nên có 04 chỉ tiêu không đạt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một sô tô chức cơ sở đảng, trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; việc vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy còn thụ động, chưa sáng tạo, thiếu kiên quyết; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao.