Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Tài liệu hoạt động của HĐND > Nhiệm kỳ 2021-2026 > KỲ HỌP THỨ 11 (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021-2026
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN Báo cáo
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP 11 (CĐ) Dự thảo
TỜ TRÌNH UBND HUYỆN Tờ trình
THÔNG BÁO KL THƯỜNG TRỰC HĐND PHIÊN TK VÀ BẤT TK THÁNG 9.2023 9.2023 Thông báo
Dự kiến Chương trình kỳ họp chuyên đề Chương trình