Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng trong năm 2020

15/01/2020

Kết thúc năm 2018, huyện Mang Yang đã thực hiện thắng lợi 20/21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt 100% KH. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2019  trên 16%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng gần 3%. Dịch vụ tăng 16%.Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trông đạt trên 24.000ha, đạt 103% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 18.000 tấn.Tổng thu ngân sách 381,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 13,23% giảm 5,57%.   

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, huyện Mang Yang đa đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội –  an ninh quốc phòng trong năm 2019. Trong đó có nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng GTSX đạt 18,88%.  Trong đó nông – lâm – nghiệp tăng 3,8%; Công nghiệp, xây dựng tăng hơn 14%, dịch vụ tăng 16%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 319.540 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5%/năm..../.
                                 
                                                                                                                      Thanh Xuyên - TTVHTTTT

Các tin khác